Kommunens planarbete

Kommunen har ansvaret att planera för mark- och vattenområden. En planering som syftar till hur mark och vatten ska användas i framtiden.

Översiktligt och i detalj

Planering av kommunens mark och vatten görs både på översiktlig och detaljerad nivå, genom översiktsplan och detaljplaner. Kommunens översiktliga markanvändning tar politikerna ställning till i en översiktsplan eller i en fördjupning av denna.
Hur mark och vatten ska användas mer i detalj för bostäder, kontor, parker eller vägar bestäms i en detaljplan eller områdesbestämmelser.

Hur kan du påverka?

Inför ny översiktsplan ges alltid samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. För nya och ändring av detaljplaner kan sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende i närområdet samt myndigheter som har intresse av förslaget lämna synpunkter under samrådstiden.

Pågående detaljplaner och program

I menyn till vänster hittar du våra pågående detaljplaner och program. Här kan du också läsa mer om detaljplanering och översiktligplanering. Du kan även ladda hem och läsa kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2008.