Detaljplanering

Detaljplanering innebär att man upprättar detaljplaner eller områdesbestämmelser.

I en detaljplan anges hur marken ska användas. Detaljplaner upprättas på uppdrag av kommunstyrelsen.

Detaljplan

Detaljplaner finns framför allt i kommunens tätorter och andra bebyggda områden. En detaljplan medför rättigheter och skyldigheter både för berörda fastighetsägare och för kommunen.

Detaljplanen består av en karta med bestämmelser som ger regler för byggandet och markanvändningen. Till detaljplanen hör planbeskrivning, genomförandebeskrivning samt ibland även illustrationer. Beskrivningarna är inte juridiskt bindande utan är till för att förklara planens syfte och innehåll samt hur planen avses genomföras. Till detaljplanen görs också utredningar av olika slag.

Äldre detaljplaner har beteckningar som avstyckningsplan, byggnadsplan och stadsplan.

Plankarta med bestämmelser

En detaljplan har en angiven genomförandetid. Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att få bygga i enlighet med planens bestämmelser. Efter genomförandetidens slut upphör denna rätt och detaljplanen kan upphävas utan ersättning till fastighetsägaren. Detaljplanen fortsätter dock att gälla tills att den ändras eller upphävs.

Planbeskrivning

Planbeskrivningen ska redovisa förutsättningar och syftet med detaljplanen. Skälen och motiven till planens utformning ska också redovisas. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan.

Genomförandebeskrivning

Vid upprättandet av en detaljplan ska en genomförandebeskrivning redovisa de åtgärder som behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras. Genomförandebeskrivningen ingår i planbeskrivningen och är ett handlingsprogram men har ingen egen rättsverkan.

Illustrationer

Detaljplanen behöver ofta kompletteras med mer tydliga redovisningar. Det kan ske med färglagda illustrationer, perspektiv och modeller. Illustrationerna har inte någon egen rättsverkan.

Program för detaljplaner

Program för detaljplaner tas ibland fram för att förtydliga mål och förutsättningar för planarbetet. Samråd med bland annat berörda fastighetsägare ska ske innan programmet godkänns som underlag för detaljplanen.

Områdesbestämmelser

För begränsade områden av kommunen, som inte omfattas av detaljplan, kan områdesbestämmelser upprättas för att reglera mark- och vattenanvändning samt bebyggelsemiljön. Områdesbestämmelser är inte lika omfattande som detaljplaner utan kan till exempel användas för att reglera en enstaka restriktion. Områdesbestämmelser upprättas också på uppdrag av kommunstyrelsen.