Detaljplanering

Detaljplanering innebär att man upprättar detaljplaner eller områdesbestämmelser.

I en detaljplan anges hur marken ska användas. Detaljplaner upprättas på uppdrag av kommunstyrelsen.

Detaljplan

Detaljplaner finns framför allt i kommunens tätorter och andra bebyggda områden. En detaljplan medför rättigheter och skyldigheter både för berörda fastighetsägare och för kommunen.

Detaljplanen består av en karta och bestämmelser som ger regler för byggandet och markanvändningen. Till detaljplanen hör planbeskrivning med genomförandebeskrivning samt ibland även illustrationer. Beskrivningarna är inte juridiskt bindande utan är till för att förklara planens syfte och innehåll samt hur planen avses genomföras. Till detaljplanen bifogas också utredningar av olika slag.

Äldre detaljplaner har beteckningar som avstyckningsplan, byggnadsplan och stadsplan.

Program för detaljplaner

Program för detaljplaner tas ibland fram för att klarlägga mål och förutsättningar för planarbetet. Samråd med bland annat berörda fastighetsägare ska ske innan programmet godkänns som underlag för detaljplanen.

Plankarta med bestämmelser

En detaljplan har en angiven genomförandetid. Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att få bygga i enlighet med planens bestämmelser. Efter genomförandetidens slut upphör denna rätt och detaljplanen kan upphävas utan ersättning till fastighetsägaren. Detaljplanen fortsätter dock att gälla tills den ändras eller upphävs.

Planbeskrivning

Planbeskrivningen ska redovisa de förutsättningar och de syften detaljplanen har. Skälen och motiven till planens utformning redovisas. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan.

Genomförandebeskrivning

Vid upprättandet av en detaljplan ska en genomförandebeskrivning redovisa de åtgärder som behövs för att detaljplanen ska kunna genomföras. Genomförandebeskrivningen är ett handlingsprogram men har ingen egen rättsverkan. Den ingår från och med den 2 maj år 2011 i planbeskrivningen.

Illustrationer

Detaljplanen behöver ofta kompletteras med mer tydliga redovisningar. Det kan ske med färglagda illustrationer, perspektiv och modeller. Illustrationerna har inte någon egen rättsverkan.

Miljökonsekvensbeskrivning

Om det är risk för betydande miljöpåverkan, ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. MKB:n redovisar en samlad och allsidig bedömning av miljökonsekvenser av olika alternativ i planförslaget.

Områdesbestämmelser

För begränsade områden av kommunen, som inte omfattas av detaljplan, kan områdesbestämmelser upprättas för att reglera mark- och vattenanvändning samt bebyggelsemiljön. Områdesbestämmelser är inte lika omfattande som detaljplaner utan kan till exempel användas för att reglera en enstaka restriktion. Områdesbestämmelser upprättas på uppdrag av kommunstyrelsen.