Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Detaljplan

Detaljplan

Detaljplaner användas för att bestämma hur mark och vatten ska användas. Det gäller både när ett område ska förändras, bevaras eller när det ska byggas nytt. En beslutad detaljplan har rättsverkan och ger ramarna för prövning av framtida bygglov i det området där detaljplanen gäller.

Detaljplanen består av en karta med regler för hur man får bygga och hur marken ska användas. Till detaljplanen finns en planbeskrivning, genomförandebeskrivning och ibland även illustrationsbilder. Beskrivningarna är inte juridiskt bindande utan är till för att förklara planens syfte och innehåll samt hur planen är tänkt att genomföras. Till detaljplanen kan också utredningar av olika slag göras, så som en naturinventering, buller-, trafik- och geoteknikutredningar för området. En detaljplan har en bestämd genomförandetid. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att få bygga så som detaljplanen säger. Efter genomförandetidens slut upphör denna rätt och detaljplanen kan upphävas utan ersättning till fastighetsägaren. Detaljplanen fortsätter ändå att gälla tills att den ändras eller upphävs. Äldre detaljplaner har beteckningar som avstyckningsplan, byggnadsplan och stadsplan.

Program

Ett program kan göras för ett större område för att förtydliga mål och förutsättningar innan en eller flera detaljplaner görs i ett område. Programmet innebär då en möjlighet för kommunen att i ett tidigt skede lyfta frågor om område och titta på olika alternativa lösningar.

Områdesbestämmelser

För mindre områden som inte omfattas av detaljplan, kan områdesbestämmelser göras för att reglera mark- och vattenanvändningen och den byggda miljön. Områdesbestämmelser är inte lika omfattande som en detaljplan utan kan användas för att reglera en enstaka begränsning.