Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Översiktsplan

Ett av de viktigaste strategiska verktyg som kommunerna har är översiktsplanen. Vad den ska innehålla och hur den ska fungera är reglerat i plan- och bygglagen.

Översiktsplanen ska ge vägledning för kommunens beslut i frågor som berör användningen av mark och vatten och den byggda miljön, men den ska också förklara kommunens syn på samhällsbyggandet i stort, vad man har för mål, vad kommunen finner särskilt viktigt och värdefullt att utveckla och bevara. Det är viktigt att planeringen utgår från en helhetssyn, för att åstadkomma ett hållbart samhälle.

Lerums översiktsplan, ÖP2008

Den gällande översiktsplanen för Lerums kommun, Lerums framtidsplan ÖP2008, antogs av kommunfullmäktige den 6 mars 2008. Den redovisar användningen av mark- och vattenområden och visar möjliga utvecklingsstrategier i ett längre tidsperspektiv för 5–15 år.

Här finns en bläddringsvänlig version av Lerums framtidsplan ÖP2008. Längre ner på sidan kan du också ladda hem och läsa översiktsplanen.

Tillägg till översiktsplanen

Till översiktsplanen finns även tillägg och fördjupningar. Tematiska tillägg, för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse. Fördjupningar görs i delar av kommunen för att redovisa en annan detaljeringsgrad än vad översiktsplanen ger.

Klicka på länkarna för att läsa mer om tematiskt tillägg för buller och tematiskt tillägg för vindkraft.

Processen

Varje mandatperiod ska översiktsplanen ses över, för att uppdateras och aktualiseras. Planeringen slutar inte när översiktsplanen är antagen eller aktualiseringsförklaringen är gjord, utan pågår kontinuerligt. Stommen i planeringsarbetet utgörs av ett samtal mellan olika representanter från verksamheter i kommunen och här pågår ett viktigt kunskapsutbyte och en samordning kring de politiska mål som finns för Lerums kommun.