Översiktsplan

Ett av de viktigaste strategiska verktyg som kommunerna har är översiktsplanen (ÖP).

Vad den ska innehålla och hur den ska fungera är reglerat i plan- och bygglagen.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen ska ge vägledning för kommunens beslut i frågor som berör användningen av mark och vatten och den byggda miljön, men den ska också förklara kommunens syn på samhällsbyggandet i stort– vad man har för mål, vad man finner särskilt viktigt och värdefullt att ta vara på, utveckla och bevara i kommunen. Det är viktigt att planeringen utgår från en helhetssyn, för att åstadkomma ett hållbart samhälle.

De grundläggande värderingarna som ska genomsyra den översiktliga planeringen är beskrivna i plan- och bygglagen. Kretsloppstänkande, goda sociala förhållanden och jämlikhet är centrala mål. I Lerums översiktsplan, liksom i många andra kommuner, framhåller man dessutom kommunens identitet som något viktigt att bevara och utveckla.

Lerums kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan. Målbilder och uppdrag för det uppdraget finns under ladda hem längre ner på sidan.

Lerums framtidsplan ÖP2008

Den gällande översiktsplanen för Lerums kommun, Lerums framtidsplan ÖP2008, antogs av kommunfullmäktige den 6 mars år 2008. Den redovisar användningen av mark- och vattenområden och visar möjliga utvecklingsstrategier i ett längre tidsperspektiv 5 – 15 år.

Här finns en bläddringsvänlig version av Lerums framtidsplan ÖP2008.

Längre ner på sidan kan du öppan den som pdf-fil (Observera att filen är 25 Mb!)

Vision 2025

Ett annat viktigt dokument för Lerums framtidsplaner är Vision 2025.

Klicka här för att läsa mer om Vision 2025

Processen

Planeringen slutar inte när översiktsplanen är antagen eller aktualiseringsförklaringen är gjord, utan pågår kontinuerligt. Stommen i planeringsarbetet utgörs av ett samtal mellan olika representanter från verksamheter i kommunen och här pågår ett viktigt kunskapsutbyte och en samordning kring de politiska mål som finns för Lerums kommun.

Varje mandatperiod ska översiktsplanen ses över, för att uppdateras och aktualiseras.

Tillägg till översiktsplanen

Till översiktsplanen finns även tillägg och fördjupningar. Tematiska tillägg, för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse, finns för buller och vindkraft. Läs mer om dessa under rubrikerna till vänster. Fördjupningar görs i delar av kommunen för att redovisa en annan detaljeringsgrad än för översiktsplanen i övrigt.

Program för tätorterna

Parallellt med översiktsplanearbetet pågår också arbetet med mera konkreta strategier för tätorterna Lerum, Floda och Gråbo.