Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Tematiskt tillägg för Buller

Lerums kommun arbetar sedan flera år tillbaka med frågor kring buller och har tagit fram ett antal utredningar om bullersituationen.

Buller påverkar hälsan

Som ett led i utmaningen att minska bullerstörningarna och för att inte skapa nya bullerstörda miljöer har ett tematiskt tillägg till översiktsplanen tagits fram som knyter ihop dessa utredningar med aktuell forskning på området med Lerums speciella förutsättningar. 

Här kan du läsa det tematiska tillägget för buller.

Det tematiska tillägget innehåller fem delar

Del 1: Bakgrund
Den inledande delen ger en grundläggande orientering i ämnet buller, störningar och bostäder. Här finns information om de dokument, de mål och den forskning som utgör bakgrunden till det här tematiska tillägget.

Del 2: Planering
Den andra delen handlar om buller i bostadsplanering och är avsedd att fungera som ett verktyg vid planering av nya bostadsområden eller vid bygglovshantering. Den utgår ifrån de statliga riktvärdena för buller och förmedlar kommunens syn på hur dessa ska tillämpas. Observera att ny lagstiftning såsom förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, har tillkommit efter att det tematiska tillägget till översiktsplanen antogs, och att lagstiftningen går före i de delar där de inte överensstämmer. Detta gäller främst i tilläggets del 2: Planering.

Del 3: Sanering
Den tredje delen beskriver vad man med olika former av åtgärder kan göra för att förbättra ljudmiljön i bullerdrabbade bostadsområden. Denna del är tänkt att fungera som ett verktyg vid prioritering och planering av bullersanerande åtgärder.

Del 4: Gestaltning
Den fjärde delen handlar om utformning av bullerskyddsåtgärder.
Denna del är tänkt att kunna användas både vid planering av bostäder och sanering i befintliga områden men också vid bygglovshantering.

Del 5: Konsekvenser
Den femte delen handlar om det tematiska tilläggets förhållande till Lerums framtidsplan ÖP 2008 och här beskrivs vilka konsekvenser det tematiska tillägget medför.