Floda

I menyn till vänster hittar du pågående program- och detaljplanearbeten i Floda just nu.

Floda är beläget vid sjön Sävelångens utlopp i Säveån endast 10 km öster om Lerum. Tätorten har sitt ursprung från Floda Säteri och det stationssamhälle som uppstod efter tillkomsten av Västra Stambanan. Floda har under senare delen av 1900-talet vuxit i omgångar med framförallt småskalig bostadsbebyggelse i skiftande uttryck. Det är en utpräglad bostadsort och centrum kring järnvägsstationen har ett begränsat utbud av handel idag.  

Likt Lerum och Gråbo centrum ska Floda centrum också utvecklas.Variationer av upplåtelseformer ska öka och befintlig bebyggelse ska förtätas. Ny bebyggelse ska växa fram där det finns närhet till god kollektivtrafik och service.