Detaljplan för LSS-boende vid Bäckstigen

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att ge ett positivt planbesked för upprättande av LSS-boende vid Bäckstigen i Floda. Befintlig detaljplan stödjer inte en byggnation av ett LSS-boende. Förslaget är i linje med kommunens ÖP 2008, ligger inom befintlig bebyggelse i Floda och har en god koppling till befintliga strukturer såsom kollektivtrafik och gång- och cykelnät.

Förslaget

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Floda i en del av det parkområde som kallas Oscarshöjd. Marken inom planområdet är idag oexploaterad och består av natur och parkmark. Förslaget syftar till att pröva markens lämplighet av byggnation av ett LSS-boende. Enligt översiktsplanen, ÖP 2008, ingår området i ytan för planerad bebyggelse. Översiktsplanen visar också på att området delvis är beläget inom ett område med stora kulturmiljövärden.

Samråd

Kommunen har haft samråd om förslaget och gav tillfälle att lämna synpunkter under november och december månad år 2014. Kommunen bjöd även in till samrådsmöte för att diskutera förslaget den 1 december i hästhagensskolans matsal.

Vad händer nu?

Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommit in under samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer finnas tillgänglig att läsa när den är klar under ladda hem som ni hittar längt ner på denna sida.

Planen hanteras med så kallat normalt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att ställas ut för granskning efter detta samråd. Det innebär att det finns möjlighet att lämna synpunkter på planen även i granskningsskedet.

Övriga upplysningar

För övrigt lämnas upplysningar om innehållet i förslaget av planarkitekt
Helena Iveroth, telefon 0302-52 11 51, e-post helena.iveroth@lerum.se