Detaljplan för bostäder i Norra Drängsered

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 februari år 2006 att godkänna planprogrammet för Norra Drängsered och gav byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan

Området

Området är beläget i norra Drängsered utmed Alelundsvägen och delvis utmed Vetevägen. I området, som består av villabebyggelse och förskola, finns även värdefull natur. Kommunfullmäktige har sedan programmet godkändes antagit ett naturvårdsprogram för Lerums kommun. Detta begränsar utbyggnaden av bostäder i området.
 

Upplysningar

Upplysningar lämnas av Lars Palmeby, planarkitekt, e-post lars.palmeby@lerum.se telefon 0302-52 11 33.