Detaljplan för kontor och handel vid Flodamotet

Granskning pågår!

Förslaget

Planområdet som är beläget vid Flodamotet i direkt anslutning till E20 och Brovägen är utsatt för trafikbuller. Detaljplanen görs för att ändra tillåten markanvändning så att bostäder inte tillåts på berörda fastigheter inom detaljplanen. I planarbetet har markanvändningen kontor och handel prövats som lämplig för fastigheterna.

Kommunen har tidigare haft samråd om förslaget under perioden maj-juni år 2015. Förändringar i förslaget från samrådet framgår av samrådsredogörelsen, som ingår i granskningshandlingarna. Förslaget fanns tillgängligt att granska mellan september - oktober år 2016. Förslaget har efter granskningen färändrats ytterligare. Tidigare ingick en ny sträckning av Högavägen, denna utgår ur förslaget då konceptet för nya trafiklösningar vid Flodamotet har ändrats och Högavägens anslutning kan vara kvar i befintligt läge. Även vägområdet, gång- och cykelbana och en tidigare befintlig busshållplats på Brovägen flyttas och busshållplats med pendelparkering planeras istället i angränsning till planområdet. Med anledning av nytt förslag för vägombyggnaden ska detaljplanen granskas på nytt. Ändringarna sammanfattas i planbeskrivningen och framgår av granskningsutlåtandet från den tidigare granskningen.

Granskning II

Förslag till detaljplan avseende fastigheten Floda 3:130, 3:252 och 3:259 m.fl, kontor och handel vid Flodamotet finns nu tillgängligt att granska under granskningstiden 6 september till 27 september.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget ska skickas in skriftligen senast 2017-09-27 till kommun@lerum.se eller i brev till:

Lerums kommun
Sektor samhällsbyggnad
Plan- och exploateringsenheten
443 80 Lerum

Uppge namn och adress. Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga handlingar.

Vad händer sedan?

Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommit in under granskningen samt kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i ett granskningsutlåtande.

När granskningsutlåtande II är klart kommer det finnas att läsa här på hemsidan. Detaljplanen kommer därefter att behandlas politiskt för beslut om antagande.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om innehållet i förslaget kan du kontakta planarkitekt Lisa Söderström, epost lisa.soderstrom@lerum.se, telefon 0302 52 11 46.