Detaljplan för kontor och handel vid Flodamotet

Dags att granska förslaget!

Förslaget

Planområdet är beläget vid Flodamotet. Förslaget innebär att det bullerutsatta områdets tillåtna markanvändning ändras från bostadsändamål till kontor och handel. Restaurang kommer tillåtas men inte livsmedelsförsäljning. Förslaget innehåller även en ny sträckning av Högavägen som möjliggör ombyggnad av Flodamotet för expressbusshållplats med pendelparkering utmed motorvägen. Kommunen har tidigare haft samråd om förslaget under perioden maj-juni år 2015. Utförda förändringar i förslaget från samrådet framgår av samrådsredogörelsen, som ingår i granskningshandlingarna.

Handlingarna finns att ladda hem och läsa längst ner på denna sida under ladda hem.

Granskning av förslaget

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Floda 3:130, 3:252 och 3:259 m.fl, kontor och handel vid Flodamotet finns nu tillgängligt att granska mellan den 28 september till den 19 oktober.

Synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen senast 2016-10-19 till samhallsbyggnad@lerum.se eller i brev till

Lerums kommun
Sektor samhällsbyggnad
Plan- och exploateringsenheten
443 80  Lerum

Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga handlingar.

Frågor?

Har du frågor om innehållet i förslaget kan du kontakta planarkitekt Lisa Söderström, e-post lisa.soderstrom@lerum.se, telefon 0302 52 11 46.