Detaljplan för kontor och handel vid Flodamotet

Förslaget

Planområdet är beläget vid Flodamotet. Förslaget innebär att det bullerutsatta områdets tillåtna markanvändning ändras från bostadsändamål till kontor och handel. Restaurang kommer tillåtas men inte livsmedelsförsäljning. Förslaget innehåller även en ny sträckning av Högavägen som möjliggör ombyggnad av Flodamotet för expressbusshållplats med pendelparkering utmed motorvägen.

Samråd och granskning av förslaget

Kommunen har tidigare haft samråd om förslaget under perioden maj-juni år 2015. Utförda förändringar i förslaget från samrådet framgår av samrådsredogörelsen, som ingår i granskningshandlingarna. Förslaget fanns nyligen tillgängligt att granska mellan den 28 september till den 19 oktober.

Handlingarna finns att ladda hem och läsa längst ner på denna sida under ladda hem.

Vad händer nu?

Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommit in under granskningen samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i ett utlåtande. Utlåtandet kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan inför antagande. Detaljplanen kommer därefter att behandlas politiskt för beslut om antagande.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om innehållet i förslaget kan du kontakta planarkitekt Lisa Söderström, epost lisa.soderstrom@lerum.se, telefon 0302 52 11 46.