Detaljplan för bostäder vid Herrgårdsbacken

Detaljplanen för Herrgårdsbacken har vunnit laga kraft!

Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari år 2016 att anta detaljplanen för Herrgårdsbacken i Floda. Antagandehandlingarna kan ni läsa under ladda hem. Detaljplanen överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade den 8 juni år 2016 att avvisa och avslå överklagandena. Länsstyrelsens beslut överklagades i sin tur till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, dem avslog den 6 december år 2016. Detaljplanen överklagades vidare till mark- och miljööverdomstolen. I deras protokoll från den 23 februari år 2017 meddelar mark- och miljööverdomstolen att dem inte ger prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Protokollet finns att läsa under ladda hem.

Bakgrund

I december år 2013 bjöd Lerums kommun in byggare och andra att lämna förslag på hur Herrgårdsbacken i centrala Floda skulle kunna bebyggas med bostäder, cirka 80 lägenheter, hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. Sex förslag kom in, och valet föll på förslaget från Skeppsviken Fastighets AB och arkitekterna Efem och Ferrum, kallat "Med mössan i hand".

I april år 2014 antog kommunstyrelsen förslaget "Med mössan i hand" för nya bostäder i området Herrgårdsbacken i Floda och detaljplanearbetet startade.

Förslaget

Planområdet omfattar Herrgårdsbacken i Floda som ligger i anslutning till Floda centrum. Förslaget innebär cirka 80 nya lägenheter uppdelade i tre byggnadskroppar vid foten av backen. Målsättningen är att förtäta centrum med fler bostäder. Förslaget är förenligt med översiktsplanen, ÖP 2008, där området utgör "centrumutveckling och planerad bebyggelse".

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om innehållet i förslaget kan du kontakta Lars Palmeby, planarkitekt, epost lars.palmeby@lerum.se, telefon 0302-52 11 33.