Detaljplan för bostäder vid Rurik Holms väg

Dags att granska förslaget!

Bakgrund

Sektor samhällsbyggnad arbetar med att utveckla Floda centrum. Som en del i utvecklingen föreslås att Missionskyrkan flyttas och att det istället planeras för bostäder på platsen. Missionskyrkan ligger i centrala Floda i närheten till Floda Torg och Centralskolan.

Förslaget

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Floda centrum. Området avgränsas av Rurik Holms väg i nordväst, Skolvägen i nordost samt Brovägen. Förslaget syftar till att skapa ett tillskott av cirka 60 bostäder i ett centralt läge i Floda. Detaljplanen möjliggör även centrumverksamhet vilket innebär att den befintliga verksamheten (kyrka) kan fortsätta att utvecklas på platsen. Även annan centrumverksamhet möjliggörs. Förslaget innebär också att förhållandena förbättras för gång- och cykeltrafikanter längs med Rurik Holms väg.

Kommunen har tidigare haft samråd om förslaget vid årskiftet år 2014-2015. Utförda förändringar i förslaget från samrådet och inkomna synpunkter framgår av samrådsredogörelsen, som ingår i granskningshandlingarna. 

Handlingarna finns att ladda hem och läsa längst ner på denna sida under ladda hem. Ni kan också hitta handlingarna på medborgarkontoret, KomIn vid Bagges torg i Lerum och på Floda bibliotek.

Granskning av förslaget

Förslag till detaljplan finns nu tillgängligt att granska mellan den 28 september till den 26 oktober.

Personal på plats för frågor

För att besvara frågor har Sektor samhällsbyggnad personal vid det upphängda materialet på bibloteket i Floda tisdagen den 4 oktober klockan 18:00-19:00 och onsdagen den 19 oktober klockan 11:00-12:00. Ingen anmälan behövs.

Synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen senast 2016-10-26 till samhallsbyggnad@lerum.se eller i brev till

Lerums kommun
Sektor samhällsbyggnad
Plan- och exploateringsenheten
443 80  Lerum

Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga handlingar.

Frågor?

Har du frågor om innehållet i förslaget kan du kontakta planarkitekt Lars Palmeby, e-post lars.palmeby@lerum.se telefon 0302 52 11 33.