Detaljplan för bostäder vid Rurik Holms väg

Den 23 april meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de ger Lerums kommun prövningstillstånd. Ärendet om detaljplanen kommer nu att prövas av Mark- och miljööverdomstolen.

Domstolen skickar överklagandet till motparten för att denne ska få tillfälle att bemöta det som sägs i överklagandet. Motpartens synpunkter skickas sedan till den som överklagat, i detta fall Lerums kommun.

I Mark-och miljööverdomstolen dömer lagfarna domare tillsammans med tekniska råd. Ett mål kan avgöras genom att Mark- och miljööverdomstolen håller sammanträde/huvudförhandling eller genom föredragning (muntlig redovisning) vid Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen har som målsättning att avgöra merparten av målen inom sex till nio månader efter att de kom in till domstolen.  Läs också informationen om prövningstillstånd och hur ärenden avgörs på mark- och miljööverdomstolens egna hemsida.

Vad har hänt tidigare?

Detaljplanen godkändes av kommunstyrelsen den 31 maj och antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 2017. Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen. Den 28 november var mark- och miljödomstolen på plats i Floda för sammansträde och syn vid planområdet. Då fick kommunen och de som överklagat detaljplanen vara med och visa vad båda parterna ansåg vara viktigt för att domstolen skulle kunna göra sin bedömning.

Prövning av detaljplan i mark- och miljödomstolen är en del av detaljplaneprocessen, om någon väljer att överklaga kommunens beslut att anta en detaljplan. I detta fall har boende i närheten av den föreslagna detaljplanen överklagat kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för nya bostäder vid Rurik Holm väg. De som överklagat anser bland annat att flerbostadshusen är för höga och för nära inpå deras fastigheter. Lerums kommun anser att intresset att tillgodose det stora bostadsbehovet i regionen väger tyngre än de olägenheter som detaljplanen innebär för kringliggande fastigheter. 

Mark – och miljödomstolen beslutade den 19 december att upphäva kommunens beslut om att anta detaljplanen. I januari 2018 överklagade Lerums kommun beslutet till mark- och miljööverdomstolen. Som skäl har kommunen angivit att mark- och miljödomstolen har gjort en felaktig bedömning av det allmänna intresset att tillgodose det regionala bostadsbehovet. Vidare anser kommunen att domstolen baserar sitt beslut på felaktiga uppgifter angående bland annat avstånd och höjdskillnader mellan den föreslagna bostadshusen och befintliga fastigheter.

Förslaget

Kommunen arbetar med att utveckla Floda centrum. Som en del i utvecklingen föreslås att Equmeniakyrkan flyttas och att det istället planeras för bostäder på platsen. Equmeniakyrkan ligger i centrala Floda i närheten av Floda Torg och Centralskolan.

Planområdet vid Rurik Holms väg är beläget i den sydvästra delen av Floda centrum. Området avgränsas av Rurik Holms väg i nordväst, Skolvägen i nordost samt Brovägen. Förslaget innebär ett tillskott av cirka 60 bostäder i ett centralt läge i Floda. Detaljplanen möjliggör även centrumverksamhet vilket innebär att den befintliga verksamheten (kyrka) kan fortsätta att utvecklas på platsen. Även annan centrumverksamhet möjliggörs. Förslaget innebär också att förhållandena förbättras för gång- och cykeltrafikanter längs med Rurik Holms väg.

Kommunen har tidigare haft samråd om förslaget vid årsskiftet 2014-2015. Utförda förändringar i förslaget från samrådet och inkomna synpunkter framgår av samrådsredogörelsen. Kommunen genomförde granskning av förslaget mellan den 28 september till den 26 oktober 2016. Under ladda hem kan du läsa antagandehandlingarna som förklarar förslaget samt tillhörande utredningar.