Detaljplan för bostäder vid Rurik Holms väg

Detaljplanen för bostäder vid Rurik Holms väg (Floda 8:1 m.fl, KS 13.637) har överklagats. Överklagandet och all handlingar sänds nu över till mark- och miljödomstolen för prövning. På deras hemsida kan ni läsa mer om hur processen går till och hur lång tid den kan tänkas ta. Länken till hemsidan finns längst ner på sidan.

Bakgrund

Kommunen arbetar med att utveckla Floda centrum. Som en del i utvecklingen föreslås att Missionskyrkan flyttas och att det istället planeras för bostäder på platsen. Missionskyrkan ligger i centrala Floda i närheten av Floda Torg och Centralskolan.

Förslaget

Planområdet vid Rurik Holms väg är beläget i den sydvästra delen av Floda centrum. Området avgränsas av Rurik Holms väg i nordväst, Skolvägen i nordost samt Brovägen. Förslaget innebär ett tillskott av cirka 60 bostäder i ett centralt läge i Floda. Detaljplanen möjliggör även centrumverksamhet vilket innebär att den befintliga verksamheten (kyrka) kan fortsätta att utvecklas på platsen. Även annan centrumverksamhet möjliggörs. Förslaget innebär också att förhållandena förbättras för gång- och cykeltrafikanter längs med Rurik Holms väg.

Kommunen har tidigare haft samråd om förslaget vid årskiftet år 2014-2015. Utförda förändringar i förslaget från samrådet och inkomna synpunkter framgår av samrådsredogörelsen. Kommunen genomförde granskning av förslaget mellan den 28 september till den 26 oktober år 2016. Under ladda hem kan du läsa antagandehandlingarna som förklarar förslaget samt tillhörande utredningar.

Vad händer nu?

Detaljplanen godkändes av kommunstyrelsen den 31 maj och antogs av kommunfullmäktige den 15 juni. Kommunens beslut är överklagat och mark och miljödomstolen kommer att avgöra frågan. Först därefter kan detaljplanen vinna laga kraft.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om innehållet i förslaget kan du kontakta planarkitekt Lars Palmeby, epost lars.palmeby@lerum.se telefon 0302 52 11 33.