Detaljplan för bostäder vid Rurik Holms väg

Bakgrund

Kommunen arbetar med att utveckla Floda centrum. Som en del i utvecklingen föreslås att Missionskyrkan flyttas och att det istället planeras för bostäder på platsen. Missionskyrkan ligger i centrala Floda i närheten av Floda Torg och Centralskolan.

Förslaget

Planområdet vid Rurik Holms väg är beläget i den sydvästra delen av Floda centrum. Området avgränsas av Rurik Holms väg i nordväst, Skolvägen i nordost samt Brovägen. Förslaget innebär ett tillskott av cirka 60 bostäder i ett centralt läge i Floda. Detaljplanen möjliggör även centrumverksamhet vilket innebär att den befintliga verksamheten (kyrka) kan fortsätta att utvecklas på platsen. Även annan centrumverksamhet möjliggörs. Förslaget innebär också att förhållandena förbättras för gång- och cykeltrafikanter längs med Rurik Holms väg.

Samråd och granskning av förslaget

Kommunen har tidigare haft samråd om förslaget vid årskiftet år 2014-2015. Utförda förändringar i förslaget från samrådet och inkomna synpunkter framgår av samrådsredogörelsen, som ingår i granskningshandlingarna. Kommunen genomförde granskning av förslaget mellan den 28 september till den 26 oktober år 2016.

Vad händer nu?

Nu finns synpunkterna som kom in till kommunen under granskningstiden sammanställda och redovisade samt kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet tillsammans med antagandehandlingarna finns nu att ladda ner och läsa under ladda hem.

Förvaltningen planerar att ta upp detaljplanen för politisk behandling i kommunstyrelsen den 31 maj för att sedan gå vidare till beslut om antagande i kommunfullmäktige den 15 juni.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om innehållet i förslaget kan du kontakta Lars Palmeby, planarkitekt, epost lars.palmeby@lerum.se telefon 0302 52 11 33.