Detaljplan för bostäder vid Rurik Holms väg

Bakgrund

Kommunen arbetar med att utveckla Floda centrum. Som en del i utvecklingen föreslås att Missionskyrkan flyttas och att det istället planeras för bostäder på platsen. Missionskyrkan ligger i centrala Floda i närheten till Floda Torg och Centralskolan.

Förslaget

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Floda centrum. Området avgränsas av Rurik Holms väg i nordväst, Skolvägen i nordost samt Brovägen. Förslaget syftar till att skapa ett tillskott av cirka 60 bostäder i ett centralt läge i Floda. Detaljplanen möjliggör även centrumverksamhet vilket innebär att den befintliga verksamheten (kyrka) kan fortsätta att utvecklas på platsen. Även annan centrumverksamhet möjliggörs. Förslaget innebär också att förhållandena förbättras för gång- och cykeltrafikanter längs med Rurik Holms väg.

Samråd och granskning av förslaget

Kommunen har tidigare haft samråd om förslaget vid årskiftet år 2014-2015. Utförda förändringar i förslaget från samrådet och inkomna synpunkter framgår av samrådsredogörelsen, som ingår i granskningshandlingarna. Kommunen genomförde nyligen en granskning av förslaget mellan den 28 september till den 26 oktober.

Handlingarna som presenterar förslaget finns att ladda hem och läsa längst ner på denna sida under ladda hem.

Vad händer nu?

Nu sammanställs inkomna synpunkter från granskningen. Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommit in samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i ett utlåtande. Utlåtandet kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan inför antagande. Detaljplanen kommer därefter att behandlas politiskt för beslut om antagande.

Frågor?

Har du frågor om innehållet i förslaget kan du kontakta planarkitekt Lars Palmeby, e-post lars.palmeby@lerum.se telefon 0302 52 11 33.