Detaljplan för bostäder vid Rurik Holms väg

Detaljplanen är överklagad.

Bakgrund

Kommunen arbetar med att utveckla Floda centrum. Som en del i utvecklingen föreslås att Missionskyrkan flyttas och att det istället planeras för bostäder på platsen. Missionskyrkan ligger i centrala Floda i närheten av Floda Torg och Centralskolan.

Förslaget

Planområdet vid Rurik Holms väg är beläget i den sydvästra delen av Floda centrum. Området avgränsas av Rurik Holms väg i nordväst, Skolvägen i nordost samt Brovägen. Förslaget innebär ett tillskott av cirka 60 bostäder i ett centralt läge i Floda. Detaljplanen möjliggör även centrumverksamhet vilket innebär att den befintliga verksamheten (kyrka) kan fortsätta att utvecklas på platsen. Även annan centrumverksamhet möjliggörs. Förslaget innebär också att förhållandena förbättras för gång- och cykeltrafikanter längs med Rurik Holms väg.

Kommunen har tidigare haft samråd om förslaget vid årskiftet år 2014-2015. Utförda förändringar i förslaget från samrådet och inkomna synpunkter framgår av samrådsredogörelsen. Kommunen genomförde granskning av förslaget mellan den 28 september till den 26 oktober år 2016. Under ladda hem kan du läsa antagandehandlingarna som förklarar förslaget samt tillhörande utredningar.

Vad händer nu?

Detaljplanen godkändes av kommunstyrelsen den 31 maj och antogs av kommunfullmäktige den 15 juni.

Kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen har överklagats. Alla handlingar i ärendet har skickats till för mark- och miljödomstolen för granskning och beslut. Handläggningstiden hos mark- och miljödomstolen kan variera. Mark- och miljödomstolen meddelar sedan sitt beslut (dom) som skickas till den som har överklagat. Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas vidare till mark- och miljööverdomstolen som är sista instans.

Du kan läsa mer om processen på mark- och miljödomstolens hemsida här.