Detaljplan för bostäder vid Rurik Holms väg

Bakgrund

Sektor samhällsbyggnad arbetar med att utveckla Floda centrum. Som en del i utvecklingen föreslås att Missionskyrkan flyttas och att fastigheten i stället planeras för bostäder. Missionskyrkan ligger i centrala Floda i närheten till Floda Torg och Centralskolan.

Sektor samhällsbyggnad har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram förslag till detaljplan för fastigheten Floda 8:1 och Floda 3:413, Bostäder vid Rurik Holms väg, missionskyrkan.

Förslaget

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Floda centrum och omfattar missionskyrkan och den tomt som ligger bredvid. Det är ett område på 4000 kvadratmeter och angränsar till befintlig bebyggelse och infrastruktur. Planområdet omfattar och avgränsas av Rurik Holms väg i norr, Skolvägen i öster, två befintliga bostadsfastigheter med villor i söder samt Brovägen i väster.

Detaljplanen syftar till att skapa ett tillskott av bostäder i ett centralt läge i Floda. Totalt medger planförslaget cirka 60 nya bostäder.

Detaljplanen syftar även till flexibilitet med möjlighet till centrumverksamhet på platsen, så att befintlig verksamhet kan fortsätta utvecklas. Planen möjliggör även för annan centrumverksamhet så som butiker, service, gym, kontor, kyrka, bio, bibliotek, teatrar. Planförslaget syftar till att ge en mer stadsmässig bebyggelse i området med ett våningsantal på fyra våningar och tillåter därutöver att vind och källarplan uppförs.

Detaljplanen vill också förbättra förhållandena för gång- och cykeltrafikanter längs med Rurik Holms väg och skapa en attraktiv infart till Floda centrum. Enligt översiktsplanen, ÖP 2008, utgör området centrumutveckling och planerad bebyggelse och förslaget är förenligt med översiktsplanen.

Samråd

Kommunen hade under december 2014 och januari 2015 samråd om förslaget. Inkomna synpunkter under samrådet redovisas i en samrådsredogörelse tillsammans med en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna. Samrådsredogörelsen presenteras här vid granskningstillfället av detaljplanen, som beräknas ske under 2016.

Planen hanteras med så kallat normalt planförfarande, vilket innebär att planen kommer att ställas ut för granskning efter samrådet. Det innebär att det finns möjlighet att lämna synpunkter på planen även i granskningsskedet.

Mer information

Upplysningar om innehållet i förslaget: planarkitekt Lars Palmeby, telefon 0302-52 11 33, e-post lars.palmeby@lerum.se.

Frågor och om utvecklingen av Floda centrum: projektledare Johanna Zachrisson, telefon 0302-52 11 79,
e-post johanna.zachrisson@lerum.se