Detaljplan för idrottshall vid Floda Nova

Bakgrund

Floda Nova Sportcenter AB vill utöka sin verksamhet och har ansökt om planbesked för en ny byggnad (idrottshall) i anslutning till redan befintlig byggnad i Floda. Kommunstyrelsen gav positivt planbesked och beslutade den 20 september 2017 att ge förvaltningen i uppdrag att starta detaljplanearbetet.

Förslaget

Planområdet är beläget i sydöstra delen av centrala Floda, intill E20, i anslutning till Floda Novas befintliga idrottshall med närhet till Floda Säteri. Förslaget syftar till att möjliggöra byggnation av en ny idrottshall och en ny gemensam entré i anslutning till den befintliga Floda Nova-hallen. Idrottshallen beräknas rymma cirka 400 sittplatser, hallgolv för innebandy, handboll, futsal (inomhusfotboll), övrig idrott och kulturarrangemang. Naturområdet i områdets östra del, öster om befintlig idrottshall, bevaras i förslaget.

Samråd och öppet hus

Kommunen har mellan den 30 maj till den 8 augusti 2018 haft samråd om förslaget. 
Under denna tid kunde man lämna in synpunkter på förslaget till kommunen. Den 11 juni höll kommunen öppet hus i biblioteket i Floda. Då fanns tjänstepersoner från sektor samhällsbyggnad på plats för att svara på frågor.

Samrådhandlingarna som beskriver förslaget samt tillhörande handlingar finns att läsa längst ner på denna sida.

Vad händer nu?

Nu sammanställs inkomna synpunkter på förslaget. Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommit fram i samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i en samrådsredogörelse. Denna kommer finnas tillgänglig att läsa här på hemsidan när den är klar.

Planförslaget handläggs med standardförfarande. Myndigheter, allmänhet och sakägare ges då möjlighet att påverka planförslaget under samrådsskedet och vid ett granskningstillfälle. Det kommer vara möjligt för samrådskretsen att godkänna förslaget redan under samrådet. Kommunen kommer ta ställning till eventuellt byte av förfarande till begränsat standardförfarande om inga synpunkter inkommer under samrådstiden. Det innebär att förslag till detaljplan kommer gå direkt till antagande.