Detaljplan för idrottshall vid Floda Nova

Samråd pågår!

Bakgrund

Floda Nova Sportcenter AB vill utöka sin verksamhet och har ansökt om planbesked för en ny byggnad (idrottshall) i anslutning till redan befintlig byggnad i Floda. Kommunstyrelsen gav positivt planbesked och beslutade den 20 september 2017 att ge förvaltningen i uppdrag att starta detaljplanearbetet.

Förslaget

Planområdet är beläget i sydöstra delen av centrala Floda, intill E20, i anslutning till Floda Novas befintliga idrottshall med närhet till Floda Säteri. Förslaget syftar till att möjliggöra byggnation av en ny idrottshall och en ny gemensam entré i anslutning till den befintliga Floda Nova-hallen. Idrottshallen beräknas rymma cirka 400 sittplatser, hallgolv för innebandy, handboll, futsal (inomhusfotboll), övrig idrott och kulturarrangemang. Naturområdet i områdets östra del, öster om befintlig idrottshall, bevaras i förslaget.

Samråd

Kommunen samråder nu om förslaget och ger tillfälle att lämna synpunkter under samrådstiden 30 maj – 8 augusti. Samrådhandlingarna som beskriver förslaget samt tillhörande handlingar finns att läsa längst ner på denna sida.

Synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dem skriftligen senast 2018-08-08, till kommun@lerum.se eller i brev till:

Lerums kommun
Sektor samhällsbyggnad
Planenheten
443 80 Lerum

Endast skriftliga synpunkter kan ligga till grund för rätten att senare överklaga antagandet av detaljplanen, om synpunkterna inte blivit tillgodosedda. Uppge därför namn och adress om du lämnar synpunkter på förslaget. När du lämnar in synpunkter innebär det att dina personuppgifter kommer att behandlas av Lerums kommun. Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga handlingar. Nedan kan du läsa ett informationsblad om hur vi behandlar dina personuppgifter i samrådet enligt dataskyddsförordningen.

Öppet hus för frågor

Kommunen bjöd den 11 juni in till öppet hus i biblioteket i Floda. Då fanns tjänstepersoner från sektor samhällsbyggnad på plats för att svara på frågor om förslaget.

Vad händer sedan?

Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommit fram i samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i en samrådsredogörelse.  

Planförslaget handläggs med standardförfarande. Myndigheter, allmänhet och sakägare ges då möjlighet att påverka planförslaget under samrådsskedet och vid ett granskningstillfälle. Det kommer vara möjligt för samrådskretsen att godkänna förslaget redan under samrådet. Kommunen kommer ta ställning till eventuellt byte av förfarande till begränsat standardförfarande om inga synpunkter inkommer under samrådstiden. Det innebär att förslag till detaljplan kommer gå direkt till antagande.