Detaljplan för idrottshall vid Floda Nova

Bakgrund

Floda Nova Sportcenter AB vill utöka sin verksamhet och ansökte i januari om planbesked för en ny byggnad (idrottshall) i anslutning till redan befintlig byggnad i Floda. Kommunstyrelsen gav positivt planbesked och beslutade den 20 september 2017 att ge förvaltningen i uppdrag att starta detaljplanearbetet.

Förslaget

Planområdet ligger i anslutning till Floda Novas befintliga idrottshall i närheten av Floda Säteri och Flodamotet.

Förslaget innebär nybyggnation av en idrottshall och en ny gemensam entré. Idrottshallen beräknas rymma cirka 400 sittplatser, hallgolv för innebandy, handboll, futsal (inomhusfotboll), övrig idrott och kulturarrangemang.

Vad händer nu?

Nu tar kommunen fram utredningar för området och samrådshandlingar som beskriver detaljplanen. När handlingarna är klara kommer kommunen bjuda in till samråd. Under samrådstiden kommer det finnas möjlighet att lämna in synpunkter på detaljplanen till kommunen.