Gråbo

Just nu pågår inga program- och detaljplanearbeten i Gråbo.

Gråbo är kommunens tredje största tätort. Bebyggelsen präglas av småskaliga bostäder, radhusbebyggelse och några flerbostadshus. Handel och verksamheter med ett relativt brett utbud är samlat till centrum. Landskapet är plant och omgivningarna domineras av jordbruksmark.

Pilot Gråbo

Utvecklingen av Gråbo centrum ingår som del i Vision 2025 - att Lerum ska bli Sveriges ledande miljökommun. Pilot Gråbo är en viktig del av arbetet att nå Vision 2025. Målet är att utveckla en av kommunens tätorter – Gråbo med cirka 5000 invånare - till Sveriges första hållbara tätort. Lerums kommun har valt att i hög grad koncentrera sitt visionsarbete till Gråbo som sedan kan fungera som riktmärke och förebild för kommunens andra orter.

Gråbo centrum

Gråbo centrum står inför sin största förvandling på många år. Området vid Framtidstomten och Mjörnbotorget kommer att byggas ut med nya bostäder, verksamhetslokaler, gator och grönytor.

De närmaste fem åren byggs cirka 200 bostäder, verksamhets- och handelslokaler. Utbyggnadstakten av bostäder är beräknat till cirka 40 bostäder per år. 
Nya kvalitéer tillförs centrum med delvis öppen dagvattenhantering och bostadsentréer mot gaturum och torg vilket skapar förutsättningar för en mer levande centrummiljö. Att planera för tät, varierad bebyggelse i anslutning till kollektivtrafik och service ligger i linje med Lerums vision om att bli ledande miljökommun.

Tidplan

  • Kommunen påbörjde markarbeten i november år 2015 och det beräknas vara klart i december år 2016.
  • Ombyggnation av Mjörnbotorget startade under sommaren år 2016 och invigningen sker våren 2017.
  • Första bostäderna beräknas vara klara sommaren år 2017.
  • Parken i bostadsområdet beräknas vara klar i slutet år 2017.

Gråbo centrum etapp 1

Kommunstyrelsen valde den 13 mars år 2013 att dela planområdet i två etapper.
Detaljplanen för Gråbo centrum, etapp 1, östra delen vann laga kraft hösten år 2015. Just nu planerar man för byggstart för detta projekt. Mer om detta kan du läsa här.

Gråbo centrum etapp 2

Detaljplanearbetet för Gråbo centrum etapp 2, västra delen planerar förvaltningen att starta upp under år 2017. Förslaget innebär en komplettering med ytterligare cirka 150 bostäder och möjligheter för mer centrumverksamhet.