Lerum

I menyn till vänster hittar du pågående program- och detaljplanearbeten i Lerum just nu.

Lerum är kommunens centralort. Bebyggelsen i orten varierar men domineras av villor och radhus. Lerums centrala bebyggelse präglas främst av den byggnadsexpansion som skedde under 1950–70-talet. Lerum ligger i Säveåns dalgång med närhet till sjön Aspen.

Lerum ska växa inifrån och ut. Variationer av upplåtelseformer ska öka och befintlig bebyggelse ska förtätas. Ny bebyggelse ska växa fram där det finns närhet till god kollektivtrafik och service.