Ändring av byggnadsplan i Öxeryd

Granskning pågår!

I program för Öxeryd från år 2011, föreslogs att gällande byggnadsplan LB 33 skulle upphävas på grund av flygbullerproblematiken. I juni år 2015 började en ny bullerförordning att gälla vilket gör att nuvarande byggnadsplan LB 33 ligger inom gränsen för riktvärden för bostäder vad gäller flygbuller. Nu kan planen istället ändras för att anpassas efter befintlig bebyggelse. Genom ändringen skyddas också riksintresset för friluftsliv så att den naturmark som redan finns här idag bevaras.

Förslaget

Planområdet ligger i Öxeryd, mellan Stora Stamsjön och Öxsjön, på gränsen till Härryda kommun. Förslaget att ändra gällande byggnadsplan innebär att ge befintlig bostadsbebyggelse planstöd genom en utökning av byggrätter samt att även anpassa planen till nuvarande förhållanden avseende ledningar för vatten och avlopp samt vägdragningar. Kommunen har tidigare samrått om förslaget. De ändringar som har gjorts efter samrådet är endast förtydliganden och framgår av samrådsredogörelsen, som ingår i granskningshandlingarna.

Granskning

Nu pågår granskning av detaljplanen och den som vill, kan lämna synpunkter på förslaget under granskningstiden 8 november - 29 november. Syftet med granskningen är att ge möjlighet till insyn och påverkan och att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Granskningshandlingarna som beskriver förslaget samt utredningar för området hittar du att läsa, längst ner på denna sida under respektive flik. Under granskningstiden finns handlingarna även uppsatta på kommunens kundcenter KomIn i kommunhuset på Bagges torg i Lerum. KomIns öppettider gäller.

Synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligen senast 29 november, till kommun@lerum.se eller i brev till

Lerums kommun
Sektor samhällsbyggnad
Plan- och exploateringsenheten
443 80  Lerum

Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga handlingar. Endast skriftliga synpunkter kan ligga till grund för rätten att senare överklaga antagandet av detaljplanen, om synpunkterna inte blivit tillgodosedda. Uppge därför namn och adress.

Vad händer efter granskningen?

Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommit fram vid granskningen samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Kommunen skickar sedan ett meddelande om var utlåtandet finns tillgängligt, liksom övriga handlingar till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Detaljplanen kommer därefter att behandlas politiskt för beslut om antagande.