Ändring av byggnadsplan i Öxeryd

I juni år 2015 började en ny bullerförordning att gälla vilket gör att nuvarande byggnadsplan LB 33 ligger inom gränsen för riktvärden för bostäder vad gäller flygbuller.

Efter avslutat program för hela Öxeryd, där gällande byggnadsplan LB 33, på grund av flygbullerproblematiken föreslogs upphävas, kan nu planen istället ändras för att  anpassas efter befintlig bebyggelse. Genom ändringen skyddas också riksintresset för friluftsliv så att den park- och naturmark som redan finns här idag bevaras.

Förslaget

Planområdet ligger i Öxeryd, mellan Stora Stamsjön och Öxsjön, på gränsen till Härryda kommun. Förslaget innebär att vissa av gällande plans bestämmelser upphävs samt kompletteras med nya bestämmelser så att befintlig nuvarande bebyggelse legaliseras. Härutöver läggs ett u-område in på plankartan för att trygga nyligen anlagda underjordiska vatten- och avloppsledningar. Ett mindre vägområde i planens södra del ändras från väg till park. Denna ändring överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Planhandlingarna som visar förslaget samt tillhörande utredningar finns att ladda ner och läsa under ladda hem.

Vad händer nu?

Kommunen har haft samråd i april-maj år 2016. Då kunde den som ville, lämna synpunkter på förslaget. Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommit fram under samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Detta kommer finnas tillgängligt att läsa vid granskning av förslaget.

Under hösten år 2017 planerar kommunen att genomföra ett granskningstillfällle för förslaget. Då kan den som vill lämna ytterligare synpunkter på förslaget innan det behandlas politiskt för antagande.  

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om innehållet i förslaget kan du kontakta Lars Palmeby, planarkitekt, epost lars.palmeby@lerum.se, telefon 0302-52 11 33.