Ändring av byggnadsplan i Öxeryd

I program för Öxeryd från år 2011, föreslogs att gällande byggnadsplan LB 33 skulle upphävas på grund av flygbullerproblematiken. I juni år 2015 började en ny bullerförordning att gälla vilket gör att nuvarande byggnadsplan LB 33 ligger inom gränsen för riktvärden för bostäder vad gäller flygbuller. Nu kan planen istället ändras för att anpassas efter befintlig bebyggelse. Genom ändringen skyddas också riksintresset för friluftsliv så att den naturmark som redan finns här idag bevaras.

Förslaget

Planområdet ligger i Öxeryd, mellan Stora Stamsjön och Öxsjön, på gränsen till Härryda kommun. Förslaget att ändra gällande byggnadsplan innebär att ge befintlig bostadsbebyggelse planstöd genom en utökning av byggrätter samt att även anpassa planen till nuvarande förhållanden avseende ledningar för vatten och avlopp samt vägdragningar. Kommunen har tidigare samrått om förslaget. De ändringar som har gjorts efter samrådet är endast förtydliganden och framgår av samrådsredogörelsen, som ingår i granskningshandlingarna.

Granskningshandlingarna som beskriver förslaget samt utredningar för området hittar du att läsa, längst ner på denna sida. Under granskningstiden 8 november - 29 november fanns förslaget ute på granskning. Då kunde den som ville lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.

Vad händer nu?

Kommunen sammanställer nu inkomna synpunkter. Synpunkterna samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna kommer redovisas i ett granskningsutlåtande. Kommunen skickar sedan ett meddelande om var utlåtandet finns tillgängligt, liksom övriga antagandehandlingar till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda inför antagande. Detaljplanen kommer därefter att behandlas politiskt för beslut om antagande.