Aspen Strand

Lerums kommun planerar tillsammans med HSB, Skanska och Wallenstam för ett nytt bostadsområde vid Aspen strand. Området ligger vid sjön Aspen, cirka 1 km sydväst om Lerums centrum. Kärnan i förslaget ligger i Aspedalen och utgörs av reningsverkstomten strax söder om Alebäcken samt verksamhetsområdet norr om Alebäcken. Området omfattar även Aludden, Aspedalens station och bensinstationen vid Lerum Andersvägen.

Projektet har även en egen hemsida www.aspenstrandlerum.se. Här kan du bland annat läsa om vanliga frågor och svar samt prenumerera på ett nyhetsbrev om projektet direkt till din epost.

Förslaget

Förslaget innebär att reningsverket rivs och att det istället byggs cirka 550 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. Husen består av flerbostadshus i tre till sex våningsplan. Området ska vara tillgängligt för alla med en arkitektur som öppnar för och inbjuder till spontana möten och en hållbar livsstil. En ny förskola med 4-6 avdelningar planeras i den norra delen av planområdet närmast Aludden. I förslaget föreslås också en verksamhetsbyggnad i anslutning till Aspedalens station. Byggnaden kommer att utgöra ett bullerskydd mot väg och järnväg och bostadshusen anpassas och utformas till bullersituationen, exempelvis genom skyddade gårdar.

Tennisklubben har av kommunen erbjudits en annan lokalisering och ingår inte i projektet. Dialog mellan kommunen och föreningen kring omlokalisering pågår. Anläggningarna för segling och bmx kan vara kvar i området. Kolonilotterna berörs inte av förslaget då de ligger utanför planområdet.

Samråd

Under samårdstiden 8 november till 30 november, kunde den som ville lämna in synpunkter på förslaget till kommunen. Kommunen har under samrådstiden bjudit in till öppet hus vid två tillfällen, tisdagen den 14 november och onsdagen den 15 november klockan 16:00-19:00. Tjänstemän från sektor samhällsbyggnad var på plats för att besvarar frågor.

Samrådshandlingarna som beskriver förslaget samt utredningar för området och tillhörande handlingar hittar du att läsa, längst ner på denna sida under respektive flik.

Vad händer nu?

Nu sammanställs alla inkomna synpunkter från samrådet. Kommunen kommer att redovisa synpunkterna samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i en samrådsredogörelse. Därefter kommer kommunen att ställa ut förslaget för granskning under våren 2018. Det innebär att det finns möjlighet att lämna in synpunkter på planförslaget igen. Samrådsredogörelsen kommer finnas tillgänglig att läsa under granskningstiden. 

Frågor?

Om du vill ha information om utvecklingen av Aspen Strand kan du kontakta projektsamordnare Louise Wollter, e-post; louise.wollter@lerum.se, telefon; 0302-52 11 32.

Har du frågor om detaljplanearbetet för Aspen Strand kan du kontakta projektledare Tordh Lindgren, e-post tordh.lindgren@lerum.se, telefon 0302-52 11 51.