Aspen Strand

Förslaget innehåller cirka 550 lägenheter i olika upplåtelseformer. Husen består av flerbostadshus i tre till sex våningsplan. Området ska vara tillgängligt för alla med en arkitektur som öppnar för och inbjuder till spontana möten och en hållbar livsstil.

Området ligger vid sjön Aspen, cirka 1 km sydväst om Lerums centrum. Kärnan i förslaget ligger i Aspedalen och utgörs av reningsverkstomten strax söder om Alebäcken samt verksamhetsområdet norr om Alebäcken. Området omfattar även Aludden, Aspedalens station och bensinstationen vid Lerum Andersvägen.

Projektet har även en egen hemsida www.aspenstrandlerum.se

Vad har hänt tidigare?

Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars år 2012 att godkänna ett program för Aspedalen och Aspevallen. Programmet kan du läsa här.

Lerums kommun har tecknat ett samarbetsavtal med HSB, Skanska och Wallenstam och under år 2014 utreddes möjligheterna att utveckla området med nya bostäder, förskola, butiker och ett nytt samlat idrottsområde. Områdets möjligheter och begränsningar samt projektets tekniska och ekonomiska genomförbarhet har analyserats. De inledande studien visar att projektet är genomförbart och att det är möjligt att bygga cirka 500 lägenheter vid Aspedalen. Kommunstyrelsen beslutade i juni år 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplaner för projektet Aspen Strand. Förvaltningen delade in området i fyra etapper, Idrottsområdet, Aspedalen, Aludden och Aspevallen.

Det finns många intressen kopplade till Aspevallen och för att inte fördröja projektet Aspen strand, som handlar om bostadsbyggande på och vid den gamla reningsverkstomten, har området vid Aspevallen lyfts ur Aspen strandprojektet.

Möjligheten att bygga ett samlat idrottsområde kommer inte längre att prövas då det visat sig vara omöjligt att anlägga denna typ av verksamhet inom strandskyddat område. Med anledning av detta har förvaltningen valt att inte längre dela in området i fyra etapper utan kommer att pröva lämpligheten av bostäder, förskola och verksamheter inom Aspedalen/Aludden i en detaljplan.

Vad händer nu?

Just nu pågår arbetet med att ta fram samrådshandlingar. Handlingarna beskriver förslag till detaljplan för Aspen strand. Enligt nuvarande tidplan planerar kommunstyrelsen att ta beslut om samråd i slutet av september. Därefter går detaljplaneförslaget ut på samråd och blir tillgängligt för alla som vill ta del av det och då kan även alla som vill lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.

Stort engagemang från allmänheten

En framtida utveckling av Aspen Strand engagerar. Förvaltningen har fått in många synpunkter och idéer från allmänheten. Dessa har kommit in efter annonsering i Lerums Tidning och genom andra aktiviteter. Även i fortsättningen kommer det att finnas möjlighet till dialog och att lämna synpunkter i olika sammanhang under detaljplaneprocessen.

Frågor?

Om du vill ha information om utvecklingen av Aspen Strand kan du kontakta projektsamordnare Louise Wollter, epost; louise.wollter@lerum.se, telefon; 0302-52 11 32.

Har du frågor om detaljplanearbetet för Aspen Strand kan du kontakta projektledare Tordh Lindgren, epost tordh.lindgren@lerum.se, telefon 0302-52 11 51.