Aspen Strand

Planområdet för Aspen Strand ändras. Aspevallen ingår inte längre i Aspen strandprojektet.

Förslaget innehåller cirka 550 lägenheter i olika upplåtelseformer. Husen består av flerbostadshus i tre till sex våningsplan. Området ska vara tillgängligt för alla med en arkitektur som öppnar för och inbjuder till spontana möten och en hållbar livsstil.

Området ligger vid sjön Aspen, ca 1 km sydväst om Lerums centrum. Kärnan ligger i Aspedalen och utgörs av reningsverkstomten strax söder om Alebäcken samt verksamhetsområdet norr om Alebäcken. Området omfattar även Aludden, Aspedalens station och bensinstationen vid Lerum Andersvägen och sträcker sig söderut förbi fjärrvärmeverket och kolonilotterna till och med campingen. Området sydöstra gräns utgörs av Västra stambanan och E20.

Projektet har även en egen hemsida www.aspenstrandlerum.se

Vad har hänt tidigare?

Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars år 2012 att godkänna ett program för Aspedalen och Aspevallen. Programmet kan du läsa här.

Lerums kommun har tecknat ett samarbetsavtal med HSB, Skanska och Wallenstam och under år 2014 utreddes möjligheterna att utveckla området med nya bostäder, förskola, butiker och ett nytt samlat idrottsområde. Områdets möjligheter och begränsningar samt projektets tekniska och ekonomiska genomförbarhet har analyserats. De inledande studien visar att projektet är genomförbart och att det är möjligt att bygga cirka 500 lägenheter vid Aspedalen, cirka 20 villatomter på Aspevallen och ett nytt samlat idrottsområde vid kolonilottsområdet.

Kommunstyrelsen beslutade i juni år 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplaner för projektet Aspen Strand. Förvaltningen delade in området i fyra etapper, Idrottsområdet, Aspedalen, Aludden och Aspevallen.  

Vad händer nu?

Det finns många intressen kopplade till Aspevallen och för att inte fördröja projektet Aspen strand, som handlar om bostadsbyggande på och vid den gamla reningsverkstomten, har området vid Aspevallen lyfts ur Aspen strandprojektet.

Möjligheten att bygga ett samlat idrottsområde kommer inte längre att prövas då det visat sig vara omöjligt att anlägga denna typ av verksamhet inom strandskyddat område. Med anledning av detta har förvaltningen valt att inte längre dela in området i fyra etapper utan kommer att pröva lämpligheten av bostäder, förskola och verksamheter inom Aspedalen/Aludden i en detaljplan. Mer om denna detaljplan kan du läsa om här.

Stort engagemang från allmänheten

En framtida utveckling av Aspen Strand engagerar. Förvaltningen har fått in många synpunkter och idéer från allmänheten. Dessa har kommit in efter annonsering i Lerums Tidning och genom andra aktiviteter. Även i fortsättningen kommer det att finnas möjlighet till dialog och att lämna synpunkter i olika sammanhang under detaljplaneprocessen.

Frågor?

Om du vill ha information om utvecklingen av Aspen Strand kan du kontakta projektsamordnare Louise Wollter, epost; louise.wollter@lerum.se, telefon; 0302-52 11 32.

Har du frågor om detaljplanearbetet för Aspen Strand kan du kontakta planarkitekt Emelie Johansson, epost; emelie.johansson@lerum.se, telefon; 0302-52 11 45.