Aspen Strand

Förslaget innehåller cirka 550 lägenheter i olika upplåtelseformer. Husen består av villor samt flerbostadshus i tre till sex våningsplan. Området ska vara tillgängligt för alla med en arkitektur som öppnar för och inbjuder till spontana möten och en hållbar livsstil.

Området ligger vid sjön Aspen, ca 1 km sydväst om Lerums centrum. Kärna ligger i Aspedalen och utgörs av reningsverkstomten strax söder om Alebäcken samt verksamhetsområdet norr om Alebäcken. Området omfattar även Aludden, Aspedalensstation och bensinstationen vid Lerum Andersvägen och sträcker sig söderut förbi fjärrvärmeverket och kolonilotterna till och med campingen. Området sydöstra gräns utgörs av Västra stambanan och E20. I norr ingår idrottsanläggningen Aspevallen och badstranden framför.

Projektet har även en egen hemsidan, www.aspenstrandlerum.se

Vad har hänt tidigare?

Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars år 2012 att godkänna program för Aspedalen och Aspevallen. Programmet kan du läsa här.

Lerums kommun har tecknat ett samarbetsavtal med HSB, Skanska och Wallenstam och under år 2014 utreddes möjligheterna att utveckla området med nya bostäder, förskola, butiker och ett nytt samlat idrottsområde. Områdets möjligheter och begränsningar samt projektets tekniska och ekonomiska genomförbarhet har analyserats. De inledande studien visar att projektet är genomförbart och att det är möjligt att bygga cirka 500 lägenheter vid Aspedalen, cirka 20 villatomter på Aspevallen och ett nytt samlat idrottsområde vid kolonilottsområdet.

Kommunstyrelsen beslutade i juni år 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplaner.

Vad händer nu?

Nu har förvaltningen delat in området i fyra etapper och startat fyra detaljplanearbeten som mer i detalj ska utreda hur Aspen Strand ska utformas avseende kvaliteter, gestaltning och arkitektur med mera. Under respektive länk kan du läsa mer om varje detaljplan.

Stort engagemang från allmänheten

En framtida utveckling av Aspen Strand engagerar. Förvaltningen har fått in många synpunkter och idéer från allmänheten. Dessa har kommit in efter annonsering i Lerums Tidning och genom andra aktiviteter. Även i fortsättningen kommer det att finnas möjlighet till dialog och att lämna synpunkter i olika sammanhang under detaljplaneprocessen.

Upplysningar

Information om utvecklingen av Aspen strand lämnas av planarkitekt Emelie Johansson, emelie.johansson@lerum.se, telefon 0302-52 11 45.

Upplysningar om innehållet i förslag till detaljplaner lämnas av planarkitekt Helena Iveroth, helena.iveroth@lerum.se, telefon 0302-52 11 51.