Aspen Strand

Lerums kommun planerar tillsammans med HSB, Skanska och Wallenstam för ett nytt bostadsområde vid Aspen strand.

Området ligger vid sjön Aspen, cirka 1 km sydväst om Lerums centrum. Kärnan i förslaget ligger i Aspedalen och utgörs av reningsverkstomten strax söder om Alebäcken samt verksamhetsområdet norr om Alebäcken. Området omfattar även Aludden, Aspedalens station och bensinstationen vid Lerum Andersvägen.

Förslaget

Förslaget innebär att reningsverket rivs och att det istället byggs cirka 550 lägenheter i olika upplåtelseformer. Husen består av flerbostadshus i tre till sex våningsplan. Området ska vara tillgängligt för alla med en arkitektur som öppnar för och inbjuder till spontana möten och en hållbar livsstil. I förslaget föreslås en verksamhetsbyggnad i anslutning till Aspedalens station. Byggnaden kommer att utgöra ett bullerskydd mot väg och järnväg och bostadshusen anpassas och utformas till bullersituationen, exempelvis genom skyddade gårdar.

Tennisklubben har av kommunen erbjudits en annan lokalisering och ingår inte i projektet. Dialog mellan kommunen och föreningen kring omlokalisering pågår. Anläggningarna för segling och bmx kan vara kvar i området. Kolonilotterna berörs inte av förslaget då de ligger utanför planområdet.

Under ladda hem kan du se en idéskiss för de nya bostäderna. Detta är endast ett förslag för hur området kan bebyggas. Förslaget kan komma att ändras under projektets gång.

Projektet har även en egen hemsida www.aspenstrandlerum.se

Vad har hänt tidigare?

Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars år 2012 att godkänna ett program för Aspedalen och Aspevallen. Programmet kan du läsa här.

Lerums kommun har tecknat ett samarbetsavtal med HSB, Skanska och Wallenstam och under år 2014 utreddes möjligheterna att utveckla området med nya bostäder, förskola, butiker och ett nytt samlat idrottsområde. Områdets möjligheter och begränsningar samt projektets tekniska och ekonomiska genomförbarhet har analyserats. Den inledande studien visar att projektet är genomförbart och att det är möjligt att bygga cirka 500 lägenheter vid Aspedalen. Kommunstyrelsen beslutade i juni år 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplaner för projektet Aspen Strand. Förvaltningen delade in området i fyra etapper, Idrottsområdet, Aspedalen, Aludden och Aspevallen.

Det finns många intressen kopplade till Aspevallen och för att inte fördröja projektet Aspen strand, som handlar om bostadsbyggande på och vid den gamla reningsverkstomten, har området vid Aspevallen lyfts ur Aspen strandprojektet.

Möjligheten att bygga ett samlat idrottsområde kommer inte längre att prövas då det visat sig vara omöjligt att anlägga denna typ av verksamhet inom strandskyddat område. Med anledning av detta har förvaltningen valt att inte längre dela in området i fyra etapper utan kommer att pröva lämpligheten av bostäder, förskola och verksamheter inom Aspedalen/Aludden i en detaljplan.

Vad händer nu?

Samrådshandlingarna som beskriver förslaget håller på att färdigställas inför politiskt beslut i kommunstyrelsen i slutet av oktober. Därefter går förslaget ut på samråd i cirka tre veckor. Under samrådstiden kommer kommunen bjuda in till samrådsmöten som är öppna för allmänheten. Förslaget kommer finnas tillgängligt för den som vill ta del av det och lämna in synpunkter till kommunen. Det är viktigt att känna till att eventuella synpunkter måste skickas in till kommunen skriftligen.

Parallellt utreds reningsverket och området ska säkras upp för nuvarande besökare. Kommunen medverkar också i arbetet med att lösa lokalfrågor för nuvarande verksamheter inom reningsverksområdet.

Frågor?

Om du vill ha information om utvecklingen av Aspen Strand kan du kontakta projektsamordnare Louise Wollter, epost; louise.wollter@lerum.se, telefon; 0302-52 11 32.

Har du frågor om detaljplanearbetet för Aspen Strand kan du kontakta projektledare Tordh Lindgren, epost tordh.lindgren@lerum.se, telefon 0302-52 11 51.