Detaljplan för Aspen strand Etapp 1 - Idrottsområdet

Ett nytt idrotts- och rekreationsområde föreslås där koloniområdet finns idag söder om seglarskolan och bmx-banan. Möjligheten att omplacera kolonilotterna inom planområdet bör studeras.

Idrottsanläggningen kan innehålla en multifunktionshall för tennis och andra bollsporter. Hallen kan placeras så att den skapar ett skydd mot buller från E20 och järnväg.
I detaljplanearbetet ska möjligheten till samordning av de olika sportgrenarnas ytbehov undersökas.

Upplysningar

Information om utvecklingen av Aspen strand lämnas av planarkitekt Emelie Johansson, emelie.johansson@lerum.se, telefon 0302-52 11 45.

Upplysningar om innehållet i förslag till detaljplaner lämnas av planarkitekt Helena Iveroth, helena.iveroth@lerum.se, telefon 0302-52 11 51.