Detaljplan för Aspen strand Etapp 3 - Aludden

Kulturmiljön vid Aludden har ett särskilt värde, både som ett historiskt minne av gammal byggtradition och parkmiljö, och som en viktig målpunkt och social miljö för Lerum.

I den forstatta planeringen behöver bevarandevärdet av byggnader och parkmiljön vid Aludden fastställas. Det framtida stråket längs med Aspen kommer att ansluta till parkmiljön och strandpromenaden vid Aludden och parkens roll som en naturlig samlingsplats och målpunkt förstärks. Möjligheten att utveckla verksamhet i de befintliga byggnaderna i anslutning till Aluddens restaurang, ska studeras i detaljplanearbetet.

Upplysningar

Information om utvecklingen av Aspen strand lämnas av planarkitekt Emelie Johansson, emelie.johansson@lerum.se, telefon 0302-52 11 45 

Upplysningar om innehållet i förslag till detaljplaner lämnas av planarkitekt Helena Iveroth, helena.iveroth@lerum.se, telefon 0302-52 11 51.