Detaljplan för Aspen strand Etapp 2 - Aspedalen

Reningsverkets tomt och området mellan Alebäcken och Aludden har behandlats i förslaget som kommer att ligga till grund för utformningen av området.

Områdets läge med närheten till centrum och med goda kopplingar till kollektivtrafik möjliggör en exploatering med i huvudsak bostadsbebyggelse. Täthet och höjdskillnader bidrar till att skapa skyddade miljöer mellan husen. Längs vattnet placeras högre hus innanför strandskogen för att bevara strandbiotopen och ge utrymme för en allmän strandpromenad.

Upplysningar

Information om utvecklingen av Aspen strand lämnas av planarkitekt Emelie Johansson, emelie.johansson@lerum.se, telefon 0302-52 11 45.

Upplysningar om innehållet i förslag till detaljplaner lämnas av planarkitekt Helena Iveroth, helena.iveroth@lerum.se, telefon 0302-52 11 51.