Detaljplan för Aspedalen/Aludden

Området

Området ligger vid sjön Aspen, ca 1 km sydväst om Lerums centrum. Kärnan ligger i Aspedalen och utgörs av reningsverkstomten strax söder om Alebäcken samt verksamhetsområdet norr om Alebäcken. Området omfattar även Aludden, Aspedalens station och bensinstationen vid Lerum Andersvägen och sträcker sig söderut förbi fjärrvärmeverket och kolonilotterna till och med campingen. Området sydöstra gräns utgörs av Västra stambanan och E20.

Förslaget

Förslaget innehåller ca 550 lägenheter i olika upplåtelseformer. Husen består av flerbostadshus i tre till sex våningsplan. Även förskola och olika verksamheter kommer att prövas i förslaget. Området ska vara tillgängligt för alla med en arkitektur som öppnar för och inbjuder till spontana möten och en hållbar livsstil.

Kulturmiljön vid Aludden har ett särskilt värde, både som ett historiskt minne av gammal byggtradition och parkmiljö, och som en viktig målpunkt och social miljö för Lerum. I den fortsatta planeringen behöver bevarandevärdet av byggnader och parkmiljön vid Aludden fastställas.

Frågor?

Har du frågor om innehållet i förslaget kan du kontakta planarkitekt Emelie Johansson, emelie.johansson@lerum.se, telefon 0302-52 11 45.