Ändring av detaljplan för ICA Kvantum vid Hulan

Detaljplanen har vunnit laga kraft!

Förslaget

Planområdet ligger cirka 3 kilometer sydväst om Lerums centrum vid Hulans Torg. Planförslaget möjliggör mindre tillbyggnader av ICA Kvantum i form av lastmottagning, online-handel, tillbyggnad av returglasrum, försäljningsyta för utemarknad samt tillbyggnad av personalutrymmen på våning två. Förslaget är förenligt med översiktsplanen, ÖP 2008, där planområdet ingår i ett större område rekommenderat för verksamheter och bostadsbyggnation.

Kommunen höll samråd om förslaget under april-maj. Då kunde den som ville lämna synpunkter på förslaget.

Planhandlingarna som visar förslaget samt tillhörande utredningar finns att ladda ner och läsa under ladda hem.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti att anta detaljplan för ICA kvantum i Lerum. Detaljplanen vann laga kraft den 29 september år 2016.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om innehållet i förslaget kan du kontakta Emelie Johansson, planarkitekt, epost emelie.johansson@lerum.se, telefon 0302-52 11 45.