Detaljplan för Stämånavägen och Alebäcken

Bakgrund

Kommunen har tidigare samrått om och ställt ut förslag till detaljplan för fastigheten Hallsås 2:123 m fl, Stämånavägen. Detaljplanearbetet har varit vilande i avvaktan på dom från mark- och miljödomstolen samt besked om prövningstillstånd från mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen. Högsta domstolen har den 16 september år 2014 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Lerums kommun har därigenom lämnats tillstånd att utföra stabilitetsförbättrande och skredförebyggande åtgärder i och utmed Alebäcken.

Förslaget

Planområdet är beläget ca 800 m sydväst om Lerums centrum. Det avgränsas i väster av Alebäcken, i norr av Lidl-tomten (Hallsås 40:1), i öster av Stämånavägen samt i söder av fastigheten Hallsås 2:30.

Planarbetet föranleds bland annat av ett skred som skedde år 2006 på den nordligaste fastigheten i planområdet (Hallsås 2:203). Planens syfte är att förebygga ytterligare skred genom att begränsa utbyggnadsmöjligheterna för befintliga fastigheter, begränsa markbelastningar, utfyllnad och schaktning, samt säkerställa att erosionsskydd och åtgärder för ökad stabilitet kan utföras.

Vad händer nu?

Förslag till detaljplan ställdes på nytt ut under januari-februari månad år 2015.
Med anledning av Länsstyrelsens synpunkter om garantier för att stabilitetsåtgärderna genomförs, kommer kommunen att avvakta med att anta planen till dess att stabilitetsåtgärder är genomförda.