Detaljplan för Stämånavägen och Alebäcken

Bakgrund

Kommunen har tidigare samrått om och ställt ut förslag till detaljplan vid Stämånavägen. Detaljplanearbetet har varit vilande i avvaktan på dom från Mark- och miljödomstolen samt besked om prövningstillstånd från Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen. Högsta domstolen har den 16 september 2014 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Lerums kommun har därigenom lämnats tillstånd att utföra stabilitetsförbättrande och skredförebyggande åtgärder i och utmed Alebäcken.

Förslaget

Planområdet är beläget cirka 800 meter sydväst om Lerums centrum. Det avgränsas i väster av Alebäcken, i norr av Lidls fastighet och i öster av Stämånavägen.

Planarbetet startade bland annat för ett skred som skedde 2006 på den nordligaste fastigheten i planområdet. Planens syfte är att förebygga ytterligare skred genom att begränsa utbyggnadsmöjligheterna för befintliga fastigheter, begränsa markbelastningar, utfyllnad och schaktning, samt säkerställa att erosionsskydd och åtgärder för ökad stabilitet kan utföras.

Vad händer nu?

Förslag till detaljplan ställdes på nytt ut under januari och februari 2015. Med anledning av Länsstyrelsens synpunkter som kom in då om garantier för att stabilitetsåtgärderna genomförs, kommer kommunen att avvakta med att anta planen till dess att stabilitetsåtgärder är genomförda.