Detaljplan för bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken

Granskning pågår!

Förslaget

Planområdet ligger i södra delen av Lerums tätort, väster om Lilla Stamsjön, cirka 1 km från Lerums centrum mellan Stamsjövägen och Alebäcken. Planområdet bedöms möjliggöra cirka 12 nya bostäder. De nya bostäderna öster om Brännåsvägen föreslås placeras tätt och med små tomter runt om en gemensam grönyta. Väster om Brännåsvägen möjliggörs tre småhus. Området inkluderar även naturmark ned mot Alebäcken.

Förslaget har tidigare varit ute på samråd och granskning. Detaljplanen var tänkt att godkännas i kommunstyrelsen den 9 november och antas i kommunfullmäktige den 15 december år 2016. Kommunstyrelsen beslutade den 23 november att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. Nu har förslaget reviderats och kommer därför att ställas ut igen för granskning.

Förändringar som har gjorts i förslaget finns att läsa om i granskningsutlåtandet här nedan, tillsammans med samtliga granskningshandlingar, som beskriver förslaget och tillhörande utredningar.

Granskning

Kommunen ger nu tillfälle att granska förslag till detaljplan för fastigheten Hallsås 4:1 mfl, bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken under granskningstiden 8 juni till 29 juni.

Synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget och ska framföra dessa skriftligen senast 2017-06-29 till kommun@lerum.se eller i brev till

Lerums kommun
Sektor samhällsbyggnad
Plan- och exploateringsenheten
443 80 Lerum

Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga handlingar.

Vad händer sedan?

Kommunen kommer efter granskningen sammanställa och redovisa de synpunkter som kommit fram under samrådet och vid granskningen samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i ytterligare ett granskningsutlåtande.

Detaljplanen kommer därefter att behandlas politiskt för beslut om antagande.

Frågor?

Har du frågor om innehållet i förslaget kan du kontakta planarkitekt Elisabet Ejeborn, e-post elisabet.ejeborn@lerum.se telefon 0302 52 11 23.