Detaljplan för bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken

Detaljplanen är överklagad. Mark- och miljödomstolen kommer nu pröva det överklagade beslutet.

Förslaget

Planområdet ligger i södra delen av Lerums tätort, väster om Lilla Stamsjön, cirka 1 km från Lerums centrum mellan Stamsjövägen och Alebäcken. Planområdet bedöms möjliggöra cirka 12 nya bostäder. De nya bostäderna öster om Brännåsvägen föreslås placeras tätt och med små tomter runt om en gemensam grönyta. Väster om Brännåsvägen möjliggörs tre småhus. Området inkluderar även naturmark ned mot Alebäcken.

Förslaget har tidigare varit ute på samråd och granskning. Detaljplanen var tänkt att godkännas i kommunstyrelsen den 9 november och antas i kommunfullmäktige den 15 december år 2016. Kommunstyrelsen beslutade den 23 november att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. Förslaget har efter beslutet reviderats och varit ute på granskning igen under gransnknigstiden 8 juni till 29 juni år 2017.

Sammanställda synpunkter som kom in efter den andra granskningen av förslaget finns nu att läsa i granskningsutlåtande II tillsammans med övriga antagandehandlingar under ladda hem.

Vad händer nu?

Detaljplanen godkändes av kommunstyrelsen den 20 september och den 26 oktober antogs detaljplanen av kommunfullmäktige. Beslutet om att anta detaljplanen har överklagats. Överklagandet har översänds till Mark- och miljödomstolen som nu kommer pröva det överklagade beslutet. 

Handläggningstiden hos mark- och miljödomtsolen kan variera. Omfattande skriftväxling och andra handläggningsåtgärder kan medföra längre handläggningstider. I regel avgör mark- och miljödomstolen målen efter tiden de har kommit in till domstolen, det vill säga äldst mål först.