Detaljplan för bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken

Förslaget

Planområdet ligger i södra delen av Lerums tätort, väster om Lilla Stamsjön, cirka 1 km från Lerums centrum mellan Stamsjövägen och Alebäcken. Planområdet bedöms möjliggöra cirka 12 nya bostäder. De nya bostäderna öster om Brännåsvägen föreslås placeras tätt och med små tomter runt om en gemensam grönyta. Väster om Brännåsvägen möjliggörs tre småhus. Området inkluderar även naturmark ned mot Alebäcken.

Förslaget har tidigare varit ute på samråd och granskning. Detaljplanen var tänkt att godkännas i kommunstyrelsen den 9 november och antas i kommunfullmäktige den 15 december år 2016. Kommunstyrelsen beslutade den 23 november att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. Förslaget har efter beslutet reviderats och varit ute på granskning igen under gransnknigstiden 8 juni till 29 juni.

Vad händer nu?

Kommunen sammanställer nu de synpunkter som kom in under granskningstiden. Synpunkter som kommit fram under samrådet och vid granskningen samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna kommer redovisas i ytterligare ett granskningsutlåtande som kommer finnas tillgängligt att läsa inför antagande av detaljplanen.

Kommunen planerar att ta upp detaljplanen för politiskt beslut om antagande i augusti.

Frågor?

Har du frågor om innehållet i förslaget kan du kontakta planarkitekt Elisabet Ejeborn, e-post elisabet.ejeborn@lerum.se telefon 0302 52 11 23.