Detaljplan för bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken

Förslaget

Planområdet ligger i södra delen av Lerums tätort, väster om Lilla Stamsjön, cirka 1 km från Lerums centrum mellan Stamsjövägen och Alebäcken. Förslaget innebär att 12 nya bostäder kan byggas i varierande typer av småhus i två våningar, så som villor, parhus och kedjehus. Området närmast Alebäcken bevaras som naturmark.

Samråd och granskning av förslaget

Kommunen har tidigare samrått om förslaget mellan den 10 februari till den 2 mars. I samrådsredogörelsen här nedan kan du läsa de synpunkter som inkommit under samrådstiden. Från den 17 augusti till den 14 september fanns förslaget tillgängligt för granskning, vilket innebar att kommunen annonserade och presenterade det planförslag man avser att anta.

Vad händer nu?

Nu har synpunkterna på förslaget som kom in under granskningen sammanställs och besvarats i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet och övriga antagandehandlingar finns nu att läsa under ladda hem.

Detaljplanen är tänkt att tas upp för godkännande i kommunstyrelsen den 9 november och för beslut om antagande i kommunfullmäktige den 15 december. 

Frågor?

Har du frågor om innehållet i förslaget kan du kontakta Jakob Aldén, planarkitekt, epost jakob.alden@lerum.se, telefon 0302 52 11 49.