Detaljplan för bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken

Förslaget

Planområdet ligger i södra delen av Lerums tätort, väster om Lilla Stamsjön, cirka 1 km från Lerums centrum mellan Stamsjövägen och Alebäcken. Förslaget innebär att 12 nya bostäder kan byggas i varierande typer av småhus i två våningar, så som villor, parhus och kedjehus. Området närmast Alebäcken bevaras som naturmark.

Samråd och granskning av förslaget

Kommunen har tidigare samrått om förslaget mellan den 10 februari till den 2 mars. I samrådsredogörelsen här nedan kan du läsa de synpunkter som inkommit under samrådstiden. 

Följande ändringar gjordes efter samrådet:

• En bestämmelse har lagts till i plankartan om att markytan inte får höjas med mer än 1 meter i förhållande till nivåerna i grundkartan.

• En bestämmelse har lagts till i plankartan om att minst två parkeringsplatser för bil ska kunna anordnas per bostad, på den egna fastigheten.

• Höjdsättningen i plankartan vid infarten till fastigheten Hallegården 1:12 har specificerats till 54,0 meter i höjdsystem RH2000.

Från den 17 augusti till den 14 september fanns förslaget tillgängligt för granskning, vilket innebar att kommunen annonserade och presenterade det planförslag man avser att anta.

Du kan läsa planhandlingarna längst ner på denna sida under ladda hem.

Vad händer nu?

Nu sammanställs de synpunkter som har kommit in under granskningstiden. De kommer redovisas och besvaras i ett utlåtande. När utlåtandet är klart kommer det finnas tillgängligt att läsa under ladda hem inför antagandet av detaljplanen. Kommunen planerar att anta detaljplanen under december månad.

Upplysningar

För upplysningar om innehållet i förslaget kontakta planarkitekt Jakob Aldén, telefon 0302 52 11 49, e-post jakob.alden@lerum.se