Detaljplan för bostäder mellan Stamsjövägen och Alebäcken

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet om att anta detaljplanen. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Förslaget

Planområdet ligger i södra delen av Lerums tätort, väster om Lilla Stamsjön, cirka en km från Lerums centrum mellan Stamsjövägen och Alebäcken. Planområdet bedöms möjliggöra cirka 12 nya bostäder. De nya bostäderna öster om Brännåsvägen föreslås placeras tätt och med små tomter runt om en gemensam grönyta. Väster om Brännåsvägen möjliggörs tre småhus. Området inkluderar även naturmark ned mot Alebäcken.

Förslaget har tidigare varit ute på samråd och granskning. Detaljplanen var tänkt att godkännas i kommunstyrelsen den 9 november och antas i kommunfullmäktige den 15 december 2016. Kommunstyrelsen beslutade den 23 november att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. Förslaget har efter beslutet reviderats och varit ute på granskning igen under gransnknigstiden 8 juni till 29 juni 2017.

Sammanställda synpunkter som kom in efter den andra granskningen av förslaget finns att läsa i granskningsutlåtande II tillsammans med övriga antagandehandlingar under ladda hem.

Vad händer nu?

Detaljplanen godkändes av kommunstyrelsen den 20 september och den 26 oktober 2017 antogs detaljplanen av kommunfullmäktige. Beslutet om att anta detaljplanen överklagades. Mark- och miljödomstolen beslutade den 2 mars 2018 att avslå överklagandet. Ingen överklagade detta beslut och detaljplanen har nu vunnit laga kraft.