Detaljplan för bostäder väster om Stamsjön

Kommunstyrelsen beslutade 18 juni år 2014 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan samt samråda om förslaget

Förslaget

Fastigheten är belägen väster om Lilla Stamsjön, cirka 1,5 km från Lerums centrum. Området är till största del ett naturområde som präglas av kuperad terräng. Fastigheten nås idag via Stamsjövägen och Brännås Backe i norr.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september år 2013 att ge positivt planbesked för fastigheten Hallsås 2:45. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till bostadsbyggnation väster om Lilla Stamsjön i sydöstra utkanten av Lerums tätort.

Förvaltningen har bedömt att det saknas särskilda skäl för att upphäva strandskyddet i området. Kommunstyrelsen har därefter, den 14 oktober år 2015, beslutat att planarbetet ska inriktas på småhus med tillfart via befintliga gator.

Vad händer nu?

Nu görs utredningar för området och förslag till detaljplan tas fram.