Detaljplan för bostäder väster om Stamsjön

Kommunstyrelsen beslutade 18 juni 2014 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan samt samråda om förslaget.

Förslaget

Området är beläget väster om Lilla Stamsjön, cirka 1,5 kilometer från Lerums centrum. I området finns strandskydd och är till största del ett naturområde som präglas av kuperad terräng och nås idag via Stamsjövägen och Brännås Backe i norr.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2013 att ge positivt planbesked. Det innebär att kommunstyrelsen är positiva till att pröva om det går att genomföra ett detaljplanearbete för området. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till nya bostäder väster om Lilla Stamsjön i sydöstra utkanten av Lerums tätort.

Förvaltningen har efter beslutet bedömt att det saknas särskilda skäl för att upphäva strandskyddet i området. Kommunstyrelsen har därefter, den 14 oktober 2015, beslutat att planarbetet ska inriktas på småhus med tillfart via befintliga gator. Nu görs utredningar för området.