Detaljplan för bostäder vid Åsenvägen

Detaljplanen är överklagad. Mark- och miljödomstolen kommer nu pröva det överklagade beslutet.

Förslaget

Området ligger söder om Lerums centrum mellan Södra Långvägen och Åsenvägen, i nära anslutning till de två hållplatserna Lerums station och Aspedalen. Avståndet till stationerna är cirka 600 meter.

Syftet med planen är att möjliggöra cirka 50 bostäder och kontorsverksamhet. Planförslaget innebär ett kombinerat kontors- och bostadshus längs med Södra Långvägen. I anslutning till och öster om detta hus kan ytterligare tre bostadshus byggas för att bilda en halvsluten innergård. Enligt översiktsplanen, ÖP 2008, utgör området planerad bebyggelse och förslaget är förenligt med översiktsplanen.

Kommunen har tidigare haft samråd om förslaget och ställt ut det för granskning. Då kunde den som ville, lämna synpunkter på förslaget till kommunen.

Inkomna synpunkter från samråd och granskning av förslaget samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna finns att läsa i granskningsutlåtandet, tillsammans med övriga antagandehandlingar under ladda hem.

Följande ändringar har genomförts i planen sedan samrådet:

 • Tydligare differentiering och reglering av hushöjderna. Nu tillåts bebyggelse med nockhöjd 13,5 m för bebyggelse utmed Södra Långvägen och bebyggelse med nockhöjd om 9,5 m mot Åsenvägen.
 • Planbestämmelse rörande maxgräns för vibrationer har tillfogats plankartan
 • Mer utförliga planbestämmelser för att reglera risksänkande åtgärder har tillfogats plankartan
 • Planbestämmelse att marksanering ska utföras innan startbesked för bostadsbebyggelse får ges
 • Markreservat för underjordiska ledningar har tillfogats plankartan

Följande utredningar har tagits fram sedan samrådet:

 • Bullerutredning, WSP, 2017-01-04
 • Bedömning av bullrets påverkan på människors hälsa, COWI, 2017-01-27
 • Riskutredning, COWI, 2017-01-19
 • Luftkvalitetsutredning, COWI, 2017-03-23
 • Solstudier, Wahlström & Steijner Arkitekter AB, 2017-02-16
 • Trafikutredning, Åf, 2016-12-08.
 • Markmiljöutredning, Structor Miljö Väst AB, 2017-01-20

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen den 4 oktober och den 26 oktober antogs detaljplanen av kommunfullmäktige. Beslutet om att anta detaljplanen har överklagats. Överklagandet har översänds till Mark- och miljödomstolen som nu kommer pröva det överklagade beslutet. 

Handläggningstiden hos mark- och miljödomtsolen kan variera. Omfattande skriftväxling och andra handläggningsåtgärder kan medföra längre handläggningstider. I regel avgör mark- och miljödomstolen målen efter tiden de har kommit in till domstolen, det vill säga äldst mål först.