Detaljplan för bostäder vid Åsenvägen

Granskning pågår!

Förslaget

Området ligger söder om Lerums centrum mellan Södra Långvägen och Åsenvägen, i nära anslutning till de två hållplatserna Lerums station och Aspedalen. Avståndet till stationerna är cirka 600 meter.

Syftet med planen är att möjliggöra cirka 50 bostäder och kontorsverksamhet. Planförslaget innebär ett kombinerat kontors- och bostadshus längs med Södra Långvägen. I anslutning till och öster om detta hus kan ytterligare tre bostadshus byggas för att bilda en halvsluten innergård. Enligt översiktsplanen, ÖP 2008, utgör området planerad bebyggelse och förslaget är förenligt med översiktsplanen.

Kommunen har tidigare samrått om förslaget. Synpunkter från samrådet och granskningen kommer besvaras i samma dokument – granskningsutlåtandet. Utlåtandet kommer finnas tillgängligt att läsa inför antagande av detaljplanen.

Följande ändringar har genomförts i planen sedan samrådet:

 • Tydligare differentiering och reglering av hushöjderna. Nu tillåts bebyggelse med nockhöjd 13,5 m för bebyggelse utmed Södra Långvägen och bebyggelse med nockhöjd om 9,5 m mot Åsenvägen.
 • Planbestämmelse rörande maxgräns för vibrationer har tillfogats plankartan
 • Mer utförliga planbestämmelser för att reglera risksänkande åtgärder har tillfogats plankartan
 • Planbestämmelse att marksanering ska utföras innan startbesked för bostadsbebyggelse får ges
 • Markreservat för underjordiska ledningar har tillfogats plankartan

Följande utredningar har tagits fram sedan samrådet:

 • Bullerutredning, WSP, 2017-01-04
 • Bedömning av bullrets påverkan på människors hälsa, COWI, 2017-01-27
 • Riskutredning, COWI, 2017-01-19
 • Luftkvalitetsutredning, COWI, 2017-03-23
 • Solstudier, Wahlström & Steijner Arkitekter AB, 2017-02-16
 • Trafikutredning, Åf, 2016-12-08.
 • Markmiljöutredning, Structor Miljö Väst AB, 2017-01-20

Granskning

Kommunen ställer nu ut förslaget för granskning under granskningstiden 26 april till 17 maj. Då kan den som vill, lämna synpunkter på förslaget till kommunen.

Granskningshandlingarna och tillhörande utredningar finns att ladda ner och läsa under Ladda hem, längst ner på denna sida. Handlingarna finns också upphängda på kommunens kundcenter KomIn på Bagges torg i Lerums centrum. Kundcenters öppettider gäller.

Synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen senast 17 maj, till kommun@lerum.se eller i brev till

Lerums kommun
Sektor samhällsbyggnad
Plan- och exploateringsenheten
443 80 Lerum

Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga handlingar.

Vad händer sedan?

Kommunen kommer sedan att sammanställa och redovisa de synpunkter som kommit fram under samrådet och vid granskningen samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i ett granskningsutlåtande.

Detaljplanen kommer därefter att behandlas politiskt för beslut om antagande.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om innehållet i förslaget kan du kontakta planarkitekt Stina Gustafsson, e-post stina.gustafsson@lerum.se, telefon 0302-52 15 74.