Detaljplan för bostäder vid Åsenvägen

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet om att anta detaljplanen.

Förslaget

Området ligger söder om Lerums centrum mellan Södra Långvägen och Åsenvägen, i nära anslutning till de två hållplatserna Lerums station och Aspedalen. Avståndet till stationerna är cirka 600 meter.

Syftet med planen är att möjliggöra cirka 50 bostäder och kontorsverksamhet. Planförslaget innebär ett kombinerat kontors- och bostadshus längs med Södra Långvägen. I anslutning till och öster om detta hus kan ytterligare tre bostadshus byggas för att bilda en halvsluten innergård. Enligt översiktsplanen, ÖP 2008, utgör området planerad bebyggelse och förslaget är förenligt med översiktsplanen.

Kommunen har tidigare haft samråd om förslaget och ställt ut det för granskning. Då kunde den som ville, lämna synpunkter på förslaget till kommunen.

Inkomna synpunkter från samråd och granskning av förslaget samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna finns att läsa i granskningsutlåtandet, tillsammans med övriga antagandehandlingar under ladda hem.

Följande ändringar har genomförts i planen sedan samrådet:

 • Tydligare uppdelning och reglering av hushöjderna. Nu tillåts bebyggelse med nockhöjd om 13,5 meter för bebyggelse utmed Södra Långvägen och nockhöjd om 9,5 meter för bebyggelse mot Åsenvägen.
 • Planbestämmelse rörande maxgräns för vibrationer har lagts till i plankartan.
 • Mer utförliga planbestämmelser för att reglera risksänkande åtgärder har lagts till i plankartan.
 • Innan ett startbesked för bostadsbebyggelse kan ges ska marksanering vara utförd.  
 • Markreservat för underjordiska ledningar har lagts till plankartan.

Följande utredningar har tagits fram sedan samrådet:

 • Bullerutredning, WSP, 2017-01-04
 • Bedömning av bullrets påverkan på människors hälsa, COWI, 2017-01-27
 • Riskutredning, COWI, 2017-01-19
 • Luftkvalitetsutredning, COWI, 2017-03-23
 • Solstudier, Wahlström & Steijner Arkitekter AB, 2017-02-16
 • Trafikutredning, Åf, 2016-12-08.
 • Markmiljöutredning, Structor Miljö Väst AB, 2017-01-20

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen den 4 oktober och den 26 oktober 2017 antogs detaljplanen av kommunfullmäktige. Beslutet om att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har den 4 april 2018 beslutat att avslå överklagandet.

Domstolen bedömer att kommunen har tagit fram detaljplanen på ett formellt riktigt sätt och hållit sig inom det handlingsutrymme som reglerna i plan- och bygglagen ger kommunen vid detaljplaneläggning. Mark- och miljödomstolen anser inte att kommunfullmäktiges beslut om att anta detljplanen ska upphävas.

Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas vidare till Mark- och miljööverdomtolen. Om ingen överklagar beslutet innan tiden för överklagande har gått ut vinner detaljplanen laga kraft och börjar gälla.

Lerums kommun kommer informera om detaljplanen vinner laga kraft eller överklagas vidare och vad som händer då, efter att tiden för överklagande har gått ut.