Detaljplan för bostäder vid Åsenvägen

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 5 juni 2018 att inte ge prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande om att avslå överklagandet av detljaplan står därför fast. Därmed har detaljplan för bostäder vid Åsenvägen vunnit laga kraft.

Nu startar planering och projektering för att bygga de nya bostäderna enligt detaljplanen.

Vad har hänt tidigare?

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen den 4 oktober och den 26 oktober 2017 antogs detaljplanen av kommunfullmäktige.

Beslutet om att anta detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen beslutade den 4 april 2018 att avslå överklagandet. Domstolen gjorde bedömningen att kommunen har tagit fram detaljplanen på ett formellt riktigt sätt och hållit sig inom det handlingsutrymme som reglerna i plan- och bygglagen ger kommunen vid detaljplaneläggning. Mark- och miljödomstolen anser inte att kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen skulle upphävas.

Mark- och miljödomstolens dom överklagades vidare till Mark- och miljööverdomstolen som den 5 juni 2018 beslutade att inte ge prövningstillstånd vilket innebär att mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast och därmed har detaljplan för bostäder vid Åsenvägen vunnit laga kraft.

I de flesta fall krävs det ett så kallat prövningstillstånd för att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ett ärende till prövning. Mark- och miljööverdomstolen kan ge prövningstillstånd om det kan finnas anledning att ändra Mark- och miljödomstolens avgörande. Om det behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om Mark- och miljödomstolen dömt rätt. Om det är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att Mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

För att avgöra om prövningstillstånd ska ges, går en jurist vid Mark- och miljööverdomstolen igenom alla handlingar i målet och föredrar sedan målet muntligt för tre domare. Domarna prövar därefter om det finns skäl att bevilja prövningstillstånd.

Förslaget

Området ligger söder om Lerums centrum mellan Södra Långvägen och Åsenvägen, i nära anslutning till de två hållplatserna Lerums station och Aspedalen. Avståndet till stationerna är cirka 600 meter.

Syftet med planen är att möjliggöra cirka 50 bostäder och kontorsverksamhet. Planförslaget innebär ett kombinerat kontors- och bostadshus längs med Södra Långvägen. I anslutning till och öster om detta hus kan ytterligare tre bostadshus byggas för att bilda en halvsluten innergård. Enligt översiktsplanen, ÖP 2008, utgör området planerad bebyggelse och förslaget är förenligt med översiktsplanen.

Kommunen har tidigare haft samråd om förslaget och ställt ut det för granskning. Då kunde den som ville, lämna synpunkter på förslaget till kommunen. Inkomna synpunkter från samråd och granskning av förslaget samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna finns att läsa i granskningsutlåtandet, tillsammans med övriga antagandehandlingar under ladda hem.

Följande ändringar har genomförts i planen sedan samrådet:

 • Tydligare uppdelning och reglering av hushöjderna. Nu tillåts bebyggelse med nockhöjd om 13,5 meter för bebyggelse utmed Södra Långvägen och nockhöjd om 9,5 meter för bebyggelse mot Åsenvägen.
 • Planbestämmelse rörande maxgräns för vibrationer har lagts till i plankartan.
 • Mer utförliga planbestämmelser för att reglera risksänkande åtgärder har lagts till i plankartan.
 • Innan ett startbesked för bostadsbebyggelse kan ges ska marksanering vara utförd.  
 • Markreservat för underjordiska ledningar har lagts till plankartan.

Följande utredningar har tagits fram sedan samrådet:

 • Bullerutredning, WSP, 2017-01-04
 • Bedömning av bullrets påverkan på människors hälsa, COWI, 2017-01-27
 • Riskutredning, COWI, 2017-01-19
 • Luftkvalitetsutredning, COWI, 2017-03-23
 • Solstudier, Wahlström & Steijner Arkitekter AB, 2017-02-16
 • Trafikutredning, Åf, 2016-12-08.
 • Markmiljöutredning, Structor Miljö Väst AB, 2017-01-20