Detaljplan för bostäder vid Åsenvägen

Förslaget

Området ligger söder om Lerums centrum mellan Södra Långvägen och Åsenvägen, i nära anslutning till de två hållplatserna Lerums station och Aspedalen. Avståndet till stationerna är cirka 600 meter.

Syftet med planen är att möjliggöra bostäder och kontor. Planförslaget innebär ett kombinerat kontors- och bostadshus längs med Södra Långvägen. I anslutning till och öster om detta hus kan ytterligare tre bostadshus byggas för att bilda en halvsluten innergård. Förslaget möjliggör cirka 50 bostäder och ytor för kontorsverksamhet. Enligt översiktsplanen, ÖP 2008, utgör området planerad bebyggelse och förslaget är förenligt med översiktsplanen.

Detaljplanen består av en karta över det område som planen omfattar (plankarta) och de bestämmelser som behövs. Av plankartan framgår hur planområdet kan bebyggas. Till detaljplanen finns en planbeskrivning som förklarar hur planen ska tolkas och hur planen ska genomföras. Dessutom finns en illustrationskarta för att förstå planen. Till planen hör också utredningar för området.

Planhandlingarna och tillhörande utredningar finns att ladda ner och läsa under Ladda hem, längst ner på denna sida.

Samråd

Kommunen har mellan den 7 april till den 29 april haft samråd om förslaget, då kunde synpunkter på förslaget lämnas in. Vid ett öppet hus kunde den som ville ställa frågor om förslaget till tjänstemän från Sektor samhällsbyggnad.

Vad händer nu?

Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommit in under samråd samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet kommer att finnas tillgängligt här på hemsidan under granskningsskedet. Vid granskningen får berörda ta del av kommunens slutliga planförslag. Detaljplanen kommer därefter att behandlas politiskt för beslut om antagande.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om innehållet i förslaget kan du kontakta planarkitekt Stina Gustafsson, e-post stina.gustafsson@lerum.se, telefon 0302-52 15 74.