Detaljplan för Dergårdsparken

Området

Dergårdsparken är ett område mellan Wamme bro och Lerums gymnasium. Området Dergårdsparken ingår i "Program för Lerums centrum" och är en del i ambitionen att utöka antalet bostäder i Lerums centrum. Detaljplanens syfte är att möjliggöra tillskott av bostadsbebyggelse i en attraktiv miljö. Tillskottet av bostäder i centrala Lerum tillsammans med övrig centrumutveckling är betydelsefullt för att förverkliga Göteborgsregionens strukturbild för hållbar tillväxt.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade år 2007 att godkänna program för Lerums centrum. Kommunstyrelsen beslutade den 9 november år 2011 att ge Ernst Rosén AB markanvisning inom del av fastigheten Dergården 1:249 med flera.

Den 22 januari år 2014 beslutade kommunstyrelsen att godkänna förslag till förlängning av markanvisningsavtalet med Ernst Rosén AB i två år och den 9 april beslutade kommunsstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att pröva detaljplaneläggning av området.

Vad händer nu?

Kommunen arbetar nu fram ett förslag till detaljplan och planerar att gå ut på samråd under hösten år 2017. Under samrådet kommer det finnas möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.