Detaljplan för Dergårdsparken

Området

Dergårdsparken är ett område mellan Wamme bro och Lerums gymnasium. Området Dergårdsparken ingår i "Program för Lerums centrum" och är en del i ambitionen att utöka antalet bostäder i Lerums centrum. Detaljplanens syfte är att möjliggöra tillskott av bostadsbebyggelse i en attraktiv miljö. Tillskottet av bostäder i centrala Lerum tillsammans med övrig centrumutveckling är betydelsefullt för att förverkliga Göteborgsregionens strukturbild för hållbar tillväxt.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2007 att godkänna program för Lerums centrum. I november 2011 beslutade kommunstyrelsen att ge Ernst Rosén markanvisning inom delar av området. I januari förlängdes markanvisningsavtalet med Ernst Rosén i två år och i april 2014 beslutade kommunsstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att starta detaljplanearbetet för området.

I juni 2016 beslutade kommunstyrelsen att förlänga markanvisningen till Ernst Rosen i ytterligare tre år eftersom planarbetet fortsatt pågår.

Vad händer nu?

Kommunen arbetar nu fram ett förslag till detaljplan och utredningar för området pågår för att kunna genomföra samråd under hösten 2018. Under samrådet kommer det finnas möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.