Detaljplan för Säveåpark

Området

Området som ligger intill Torpsskolan, ingår i "Program för Lerums centrum" och är en del i ambitionen att utöka antalet bostäder i Lerums centrum. Detaljplanens syfte är att möjliggöra tillskott av bostadsbebyggelse i en attraktiv miljö utmed Säveån i direkt anslutning till Lerums centrum. Tillskottet av bostäder i centrala Lerum tillsammans med övrig centrumutveckling är betydelsefullt för att förverkliga Göteborgsregionens strukturbild för hållbar tillväxt.

Vad händer nu?

Samråd kring ett planförslag hölls under hösten år 2010. Efter samrådet har ett nytt förslag kring utformningen och placeringen av byggnader tagits fram av exploatörerna. Kommunen bedömer därför att ett nytt samråd måste ske utifrån förändringar i förslaget.

Ett nytt planförslaget håller på att tas fram och samråd kring förslaget beräknas kunna ske under hösten år 2017. Under samrådet kommer det finnas möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.