Detaljplan för Säveåpark

Bakgrund

I februari 2010 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att starta och genomföra samråd för en ny detaljplan gällande bostäder vid Torpskolans parkering i centrala Lerum. Samråd för ett planförslag hölls under hösten 2010. Efter detta samråd har ett nytt förslag kring utformningen och placeringen av byggnaderna tagits fram av exploatörerna. Kommunen bedömde därför att ett nytt samråd skulle genomföras utifrån förändringar i förslaget. Ett nytt samråd hölls i årsskiftet 2017/2018.

Förslaget

Planområdet ligger direkt norr om Lerums centrum, utmed Säveåns norra strand. Gångavstånd till Bagges torg är omkring 200 meter och avståndet till Lerum station med bussar och pendeltågstrafik är cirka 300 meter. Området används idag som bilparkering.

Planförslaget innebär byggnation av två nya byggnader med cirka 85 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter. Byggnaderna placeras i vinkel och bildar ett öppet gårds- och naturområde ner mot Säveån. Genom utformningen får bostäderna en öppenhet mot Säveån samtidigt som bostadsmiljön skyddas mot trafikbuller från Häradsvägen. Utöver det ordnas boendeparkering och besöksparkering ovan och under mark. Området är idag planlagt för allmänt ändamål i en äldre byggnadsplan.

Genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan därför har miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas i enlighet med 11§, 6 kapitlet i Miljöbalken.

Samråd

Kommunen har mellan december 2017 till januari 2018 haft samråd om förslaget samt om tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Då kunde de som ville, lämna in synpunkter på förslaget till kommunen. Samrådshandlingarna som beskriver förslaget och tillhörande utredningar finns att läsa längst ner på denna sida under respektive flik.

Vad händer nu?

Kommunen kommer att redovisa synpunkterna samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i en samrådsredogörelse. Samrådsredogöreslen kommer du kunna läsa på hemsidan när det blir dags för granskning av förslaget.

Granskning av förslaget planeras att ske under 2018. Det innebär att det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget även under granskningstiden.