Detaljplan för Säveåpark

Området

Området som ligger intill Torpsskolan, ingår i "Program för Lerums centrum" och är en del i ambitionen att utöka antalet bostäder i Lerums centrum. Detaljplanens syfte är att möjliggöra tillskott av bostadsbebyggelse i en attraktiv miljö utmed Säveån i direkt anslutning till Lerums centrum. Tillskottet av bostäder i centrala Lerum tillsammans med övrig centrumutveckling är betydelsefullt för att förverkliga Göteborgsregionens strukturbild för uthållig tillväxt.

Vad händer nu?

Samråd kring ett planförslag hölls under hösten år 2010. Efter samrådet har ett nytt förslag kring utformningen och placeringen av byggnader tagits fram av exploatörerna. Kommunen bedömer därför att ett nytt samråd måste ske utifrån förändringar i förslaget.

Ett nytt planförslaget håller på att tas fram och samråd kring förslaget beräknas kunna ske i början på år 2017. Planen hanteras med så kallat normalt planförfarande, vilket innebär att planförslaget även kommer att ställas ut för granskning efter samråd.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om förslaget kan du kontakta projektledare Alvaro Florez, e-post alvaro.florez@lerum.se, telefon 0302-52 14 66.