Detaljplan för Säveåpark

Bakgrund

I februari år 2010 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att starta och genomföra samråd för en ny detaljplan gällande bostäder vid Torpskolans parkering i centrala Lerum. Samråd för ett planförslag hölls under hösten år 2010. Efter samrådet har ett nytt förslag kring utformningen och placeringen av byggnaderna tagits fram av exploatörerna. Kommunen bedömer därför att ett nytt samråd måste ske utifrån förändringar i förslaget.

Förslaget

Planområdet ligger direkt norr om Lerums centrum, utmed Säveåns norra strand. Gångavstånd till Bagges torg är omkring 200 meter och avståndet till Lerum station med bussar och pendeltågstrafik är cirka 300 meter. Området används idag som bilparkering.

Planförslaget innebär nybyggnation av två byggnadskroppar med cirka 85 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter. Byggnaderna placeras i vinkel och bildar ett öppet gårds- och naturområde ner mot Säveån. Genom utformningen får bostäderna en öppenhet mot Säveån samtidigt som bostadsmiljön skyddas mot trafikbuller från Häradsvägen. Utöver det ordnas boendeparkering och besöksparkering ovan och under mark. Området är idag planlagt för allmänt ändamål i en äldre byggnadsplan. Det nya förslaget är förenligt med översiktsplanen, ÖP 2008.

Genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan därför har miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas i enlighet med 11§ 6 kap Miljöbalken.

Samråd

Kommunen har från den 20 december till den 24 januari haft samråd om förslaget samt om tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Då kunde de som ville, lämna in synpunkter på förslaget till kommunen. Samrådshandlingarna som beskriver förslaget och tillhörande utredningar finns att läsa längst ner på denna sida under respektive flik.

Vad händer nu?

Nu sammanställs alla inkomna synpunkter från samrådet. Kommunen kommer att redovisa synpunkterna samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i en samrådsredogörelse. Samrådsredogöreslen kommer du kunna läsa på hemsidan när det blir dags för granskning av förslaget.

Granskning av förslaget planeras att ske under år 2018.  Det innebär att det finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget även under granskningstiden.