Detaljplan för Solkatten och triangeltomten

Förslaget

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett tillskott av lokalytor och bostäder i Lerums centrum. Ambitionen enligt Lerums handelstrategi är att dagens centrumkvarter tillförs 5 000 kvadratmeter ny handelsyta. Syftet är att stärka handelscentrumet och få en större köptrohet från ortens invånare, både för dagligvaruhandel och för sällanköpshandel. Tillskottet av bostäder är tillsammans med övrig centrumut­veckling betydelsefullt för att förverkliga Göteborgsregionens strukturbild för en uthållig tillväxt.

Utmed Stationsvägen föreslås tillbyggnad söderut av Solkatten samt en helt ny byggnad i korsningen med Brobacken. Byggnaderna får handels- och verksam­hetsytor i ett-två plan som överbyggs med bostäder i fem-sju plan. Bot­tenvåningarna utformas för att utveckla men även utvidga dagens handelsstråk. Bostäderna placeras och utformas för att ge skydd mot trafikbuller samt risker med transporter av farligt gods. Byggnaderna ger Lerums centrum en tydligare framsida mot söder och är en nödvändig förutsättning för en utveckling av Stationsvägen.

Bostadsparkering ska anordnas inom fastigheter, medan kommunen har ansvar för att ordna besöksparkering. Arbetande i centrum, som reser med bil, kommer att få något längre till arbetsplatsparkering, när parkeringar i centrum omdisponeras för att stödja handeln. Det centrala läget och närheten till kollektivtrafik gör att många bör kunna välja alternativ till bilen för att ta sig till arbetsplatsen.

Vad händer nu?

Planförslaget har varit ute på samråd under hösten år 2010. Efter samrådet har ytterligare bullerstudier genomförst som visat att bullerdämpande åtgärder längs med västra stambanan och E20 är en förutsättning för att bebygga området med bostäder.

Bullerdämpningen kan uppnås i och med uppförandet av resecentrum och parkeringshus som planeras längs med Stationsvägen.
I väntan på att dessa projekt ska ha kommit längre avvaktar förvaltningen därför planeringen för Triangeltomten och Solkatten.

Upplysningar

Upplysningar om innehållet i förslaget lämnas av Ingela Bengtsson-Schiötz, Projektledare för Lerum centrum, e-post ingela.bengtsson-schiotz@lerum.se, telefon 0707 99 19 18