Detaljplan för bostäder vid Solkatten

Bakgrund

Området ingår i program för Lerums centrum och är en del i ambitionen att få fler bostäder i Lerums centrum. Kommunstyrelsen beslutade år 2009 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan där det aktuella området ingick.
Under arbetet har ett flertal utredningar tagits fram för området. Bland annat har en bullerutredning gjorts som visar att det är problematiskt att bebygga området med hänsyn till tidigare gällande riktvärden för buller. Sedan dess har två nya byggnader, resecentrum och parkeringshuset planerats mellan Solkatten och bullerkällan, västra stambanan och E20. Dessa två byggnader kommer att fungera som bullerskydd.
Förvaltningen bedömer därför att ett nytt detaljplaneärende kan startas upp och att det går att planera för bostäder med en ljuddämpad sida som inte överstiger de nya riktvärdena för buller som började gälla år 2015.

Förslaget

Förslaget innebär ett tillskott av bostäder och lokaler för handel och kontor i ett centralt, kollektivtrafiknära lägen där befintlig service och infrastruktur kan nyttjas.

Vad händer nu?

Utredningar av området pågår och ett förslag till detaljplan tas fram.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om förslaget kan du kontakta Alvaro Florez, projektledare för Lerum centrum, e-post alvaro.florez@lerum.se, telefon 0302-52 14 66.