Detaljplan för idrottshall vid Lerums gymnasium

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari år 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att ändra befintlig detaljplan för att möjliggöra ett kulturhus och en idrottshall vid Lerums gymnasium. Kommunstyrelsen beslutade även den 4 mars år 2015 att förvaltningen skulle arbeta vidare med förslaget om att placera den nya idrottshallen på framsidan av Lerums gymnasium i anslutning till befintlig idrottshall. Då den planerade grundförstärkningen av gymnasiets huvudbyggnad Eken visat sig mer kostsam än tidigare beräknat, beslutade kommunstyrelsen den 18 november år 2015 att inte genomföra grundförstärkningar av byggnaden Eken. En ny idrottshall kommer därför inte att placeras här. Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars år 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för en idrottshall i Dergårdsområdet.

Förslaget

Planområdet ligger i centrala Lerum, mellan Dergårdsgymnasiet och Alingsåsvägen. Idag består området av en parkeringsyta. Planen är att den nya idrottshallen ska byggas i två plan och att det i hallen ska finnas plats för två planer och cirka 1000 åskådare.

Förslaget fanns tillgängligt för granskning mellan 15 mars till 5 april, då kunde den som ville lämna in synpunkter på förslaget. Kommunen har tidigare samrått om förslaget. Förändringar efter samrådet finns att läsa i samrådsredogörelsen, som ingår i granskningshandlingarna.

Granskningshandlingarna, som beskriver förslaget och tillhörande utredningar hittar du att läsa under ladda hem längst ner på denna sida.

Vad händer nu?

Kommunen kommer nu att sammanställa och redovisa de synpunkter som kommit in vid granskningen samt kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i ett granskningsutlåtande.

Detaljplanen kommer sedan att behandlas politiskt för beslut om att anta detaljplanen för idrottshallen. Antagande av detaljplanen planeras till våren år 2017. Ambitionen är att en ny idrottshall ska kunna invigas år 2018.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om innehållet i förslaget kan du kontakta planarkitekt Elisabet Ejeborn, e-post elisabet.ejeborn@lerum.se, telefon 0302-52 11 23.