Detaljplan för idrottshall vid Lerums gymnasium

Detaljplanen för idrottshallen har vunnit laga kraft.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari år 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att ändra befintlig detaljplan LS 34 för att möjliggöra ett kulturhus och en idrottshall vid Lerums gymnasium. En lokaliseringsstudie för idrottshall låg tillgrund för arbetet. Den visade att den lämpligaste placeringen var att bygga ihop idrottshallen med befintlig gymnastiksal i huvudbyggnaden Eken.

Efter att kommunstyrelsen den 18 november år 2015 beslutat att grundförstärkning av gymnasiets huvudbyggnad Eken inte ska genomföras, ändrades förutsättningarna för arbetet och det bedömdes inte längre lämpligt att bygga ihop en ny idrottshall med gymnasiet. Kommunstyrelsen beslutade istället den 16 mars år 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för en idrottshall i Dergårdsområdet.

Förslaget

Planområdet ligger i centrala Lerum. Förslaget är att placera idrottshallen på gymnasiets nuvarande parkering i anslutning till korsningen Alingsåsvägen/Pomonavägen. Nya parkeringsplatser kommer att anordnas i garage under idrottshallen. Planen är att den nya idrottshallen ska byggas i två plan och att det i hallen ska finnas plats för två planer och cirka 1000 åskådare.

Förslaget fanns tillgängligt för granskning mellan 15 mars till 5 april, då kunde den som ville, lämna in synpunkter på förslaget. Kommunen har tidigare samrått om förslaget. Förändringar efter samrådet finns att läsa i samrådsredogörelsen. Under ladda hem kan du läsa antagandehandlingar som beskriver förslaget samt tillhörande utredningar.

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen den 31 maj och därefter antog kommunfullmäktige planen den 15 juni. Den 15 juli vann planen laga kraft då ingen överklagade kommunfullmäktiges beslut.

Du kan nu följa byggprojektet för den nya idrottshallen här.