Detaljplan för idrottshall vid Lerums gymnasium

Samråd pågår!

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari år 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att ändra befintlig detaljplan för att möjliggöra ett kulturhus och en idrottshall vid Lerums gymnasium. Kommunstyrelsen beslutade även den 4 mars år 2015 att förvaltningen skulle arbeta vidare med förslaget om att placera den nya idrottshallen på framsidan av Lerums gymnasium i anslutning till befintlig idrottshall. Då den planerade grundförstärkningen av gymnasiets huvudbyggnad Eken visat sig mer kostsam än tidigare beräknat, beslutade kommunstyrelsen den 18 november år 2015 att inte genomföra grundförstärkningar av byggnaden Eken. En ny idrottshall kommer därför inte att placeras här. Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars år 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för en idrottshall i Dergårdsområdet samt att samråda om förslaget.

Förslaget

Planområdet ligger ca 1 km nordost om centrala Lerum, mellan Lerums gymnasium (Dergårdsgymnasiet) och Alingsåsvägen och omfattar idag en parkeringsyta.
Enligt översiktsplanen, ÖP 2008, är området avsett för planerad bebyggelse och förslaget är förenligt med översiktsplanen. Den valda platsen bedöms som optimal utifrån ett allmänt perspektiv. Placeringen är central med närhet till skolan, gång- och cykelvägar, bilväg, samt goda kollektivtrafikförbindelser. Den nya idrottshallen ska uppföras i två plan och uppta ca 3 300 kvm. Hallen ska inrymma plats för två planer och ca 1000 åskådare.

Samråd

Kommunen samråder nu om förslaget och ger tillfälle att lämna synpunkter under samrådstiden 23 november – 21 december.

Samrådshandlingarna och tillhörande utredningar kan du ladda hem och läsa längst ner på denna sida. Under samrådstiden finns handlingarna även uppsatta på medborgarkontoret KomIn i kommunhuset på Bagges torg i Lerum och på Lerums bibliotek på Alingsåsvägen 9. Medborgarkontorets och bibliotekets öppettider gäller.

Öppet hus

Kommunen bjuder in till öppet hus med drop-in onsdagen den 30 november klockan 17.00 - 20.00 i lokalen Årummet, vid gågatan mellan Brobacken och Bagges torg (före detta Kennerstrands porslinsaffär), i Lerum. Tjänstemän från Sektor samhällsbyggnad kommer att finnas på plats för att presentera förslag till detaljplan och besvara frågor. Ingen anmälan behövs.

Synpunkter om detaljplanen

Den som vill lämna synpunkter på förslag till detaljplan ska framföra dessa skriftligen senast den 21 december, till samhallsbyggnad@lerum.se eller i brev till

Lerums kommun
Sektor samhällsbyggnad
Plan- och exploateringsenheten
443 80 Lerum

Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga handlingar. Endast skriftliga synpunkter kan ligga till grund för rätten att senare överklaga antagandet av detaljplanen om synpunkterna inte blivit tillgodosedda. Uppge därför namn och adress.

Synpunkter på idrottshallen

Vi tror att det finns många goda idéer bland Lerums invånare som skulle bidra till att vi får bästa möjliga idrottshall. Om du har tankar, tips och idéer kring utformningen av byggnaden, får du gärna komma den 30 november på öppet hus eller kontakta
Anders Lindgren, epost anders.lindgren@lerum.se, telefon 0722-24 65 10.
Du är också välkommen på möte den 5 december klockan 18:00-19:00 utanför nuvarande idrottshall vid Lerums gymnasium.

Vad händer efter samrådet?

Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommit fram i samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i en samrådsredogörelse. Därefter kommer kommunen att ge tillfälle att granska förslaget. Det innebär att det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget även under granskningstiden.

Antagande av detaljplanen planeras till våren år 2017. Ambitionen är att en ny idrottshall ska kunna invigas år 2018.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om förslaget kan du kontakta Jakob Aldén, planarkitekt, epost jakob.alden@lerum.se, telefon 0302 52 11 49.