Detaljplan för idrottshall vid Lerums gymnasium

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari år 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att ändra befintlig detaljplan för att möjliggöra ett kulturhus och en idrottshall vid Lerums gymnasium. Kommunstyrelsen beslutade även den 4 mars år 2015 att förvaltningen skulle arbeta vidare med förslaget om att placera den nya idrottshallen på framsidan av Lerums gymnasium i anslutning till befintlig idrottshall. Då den planerade grundförstärkningen av gymnasiets huvudbyggnad Eken visat sig mer kostsam än tidigare beräknat, beslutade kommunstyrelsen den 18 november år 2015 att inte genomföra grundförstärkningar av byggnaden Eken. En ny idrottshall kommer därför inte att placeras här. Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars år 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för en idrottshall i Dergårdsområdet samt att samråda om förslaget.

Förslaget

Planområdet ligger ca 1 km nordost om centrala Lerum, mellan Lerums gymnasium (Dergårdsgymnasiet) och Alingsåsvägen och omfattar idag en parkeringsyta.
Enligt översiktsplanen, ÖP 2008, är området avsett för planerad bebyggelse och förslaget är förenligt med översiktsplanen. Den valda platsen bedöms som optimal utifrån ett allmänt perspektiv. Placeringen är central med närhet till skolan, gång- och cykelvägar, bilväg, samt goda kollektivtrafikförbindelser. Den nya idrottshallen ska uppföras i två plan och uppta ca 3 300 kvm. Hallen ska inrymma plats för två planer och ca 1000 åskådare.

Samråd

Kommunen har haft samråd om förslaget under samrådstiden 23 november – 21 december. Då kunde synpunkter på förslaget lämnas in. Kommunen bjöd in till öppet hus med drop-in onsdagen den 30 november för att presentera förslag till detaljplan och besvara frågor.

Vad händer nu?

Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommit fram i samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i en samrådsredogörelse. Därefter kommer kommunen att ge tillfälle att granska förslaget. Det innebär att det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget även under granskningstiden.

Antagande av detaljplanen planeras till våren år 2017. Ambitionen är att en ny idrottshall ska kunna invigas år 2018.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om innehållet i förslaget kan du kontakta Elisabet Ejeborn, planarkitekt, epost elisabet.ejeborn@lerum.se, telefon 0302-52 11 23.