Detaljplan för idrottshall vid Lerums gymnasium

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni att anta detaljplanen för idrottshallen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari år 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att ändra befintlig detaljplan LS 34 för att möjliggöra ett kulturhus och en idrottshall vid Lerums gymnasium. En lokaliseringsstudie för idrottshall låg till grund för arbetet. Den visade att den lämpligaste placeringen var att bygga ihop idrottshallen med befintlig gymnastiksal i huvudbyggnaden Eken.

Efter att kommunstyrelsen den 18 november år 2015 beslutat att grundförstärkning av gymnasiets huvudbyggnad Eken inte ska genomföras, ändrades förutsättningarna för arbetet och det bedömdes inte längre lämpligt att bygga ihop en ny idrottshall med gymnasiet. Kommunstyrelsen beslutade istället den 16 mars år 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för en idrottshall i Dergårdsområdet.

Förslaget

Planområdet ligger i centrala Lerum. Förslaget är att placera idrottshallen på gymnasiets nuvarande parkering i anslutning till korsningen Alingsåsvägen/Pomonavägen. Nya parkeringsplatser kommer att anordnas i garage under idrottshallen. Planen är att den nya idrottshallen ska byggas i två plan och att det i hallen ska finnas plats för två planer och cirka 1000 åskådare.

Förslaget fanns tillgängligt för granskning mellan 15 mars till 5 april, då kunde den som ville, lämna in synpunkter på förslaget. Kommunen har tidigare samrått om förslaget. Förändringar efter samrådet finns att läsa i samrådsredogörelsen. Under ladda hem kan du läsa antagandehandlingar som beskriver förslaget samt tillhörande utredningar.

Vad händer nu?

Detaljplanen godkändes av kommunstyrelsen den 31 maj och antogs av kommunfullmäktige den 15 juni. Detaljplanen vinner laga kraft den 15 juli om ingen överklagar kommunfullmäktiges beslut.

Ambitionen är att en ny idrottshall ska kunna invigas under år 2018.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om innehållet i förslaget kan du kontakta planarkitekt Elisabet Ejeborn, e-post elisabet.ejeborn@lerum.se, telefon 0302-52 11 23.