Detaljplan för bostäder väster om Tingshuset

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober år 2016 att ge positivt planbesked för fastigheterna Torp 2:5, 2:57, del av Torp 2:2 och Lerum 20:4 i Lerums centrum. Den 8 februari år 2017 beslutade kommunstyrelsen att starta detaljplanearbetet för bostäder i Tingshusparken och låta exploatörerna göra så mycket av arbetet som möjligt.

Lerums kommun har haft en dialog med exploatörerna om en effektivare planprocess. Modellen byggherredrivna detaljplaner har diskuteras som ett möjligt alternativ. Det innebär att exploatörerna driver arbetet med detaljplanen med egna konsulter som ritar och tar fram de utredningar som behövs. Kommunens ansvar är att granska förslaget och se till så att allting följer plan- och bygglagen.

Detaljplanen har efter beslutet i februari delats upp i till två nya detaljplaner:

  • Detaljplan för bostäder väster om Tingshuset, här är Jutabo AB exploatör.
     
  • Detaljplan för bostäder väster om Häradsbron, här är SAPJ Förvaltning AB(Hökerum) exploatör. Du kan läsa om denna detaljplan här. 

Fastigheten Torp 2:5, vid tingshuset i Lerum har tidigare varit aktuell för en detaljplan med syfte att bygga bostäder. (Detaljplan för bostäder vid ”Konsumtomten”). Denna detaljplan möjliggjorde ett hus i 14 våningar och antogs av kommunfullmäktige den 29 augusti år 2013. Beslutet överklagades och detaljplanen upphävdes av mark- och miljödomstolen i februari år 2015.

Grunden till upphävandet var att byggnationens miljöpåverkan på Säveån inte bedömdes som tillräckligt utredd och att planens genomförande kunde medföra betydande miljöpåverkan och skada på riksintresset.

Med anledning av att detaljplanen upphävdes inleddes nya diskussioner mellan kommunen och exploatören för att komma fram till hur fastigheten Torp 2:5 skulle kunna utvecklas på bästa sätt. Utgångspunkten i diskussionen från kommunens sida har varit en exploatering av fastigheten om max 6 våningar, bebyggelsen bör hållas cirka 20 meter från Säveån och att gatumark inte ska tas i anspråk. Diskussioner har också förts om att studera ett större område för exploatering för att på så sätt kunna hitta en bättre helhetslösning.

Förslaget

Förslaget för den nya detaljplanen består av ett flerbostadshus med cirka 100 bostäder, kontor- och verksamhetslokaler i bottenplan samt underjordiskt parkeringsgarage i två plan på fastigheten Torp 2:2 m.fl.

Vad händer nu?

Exploatören, tillsammans med kommunen tar nu fram samrådshandlingar och planerar för samråd. Under samrådstiden kommer det finnas möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.