Detaljplan för Tingshusparken

Bakgrund

Kommunen tog den 28 april år 2016 emot en ansökan om planbesked från SAPJ Förvaltning AB och Jutabo AB samt Chi Sheng Chung och Yu Hsiang Chung. Ansökan gällde en ny detaljplan för bostäder på fastigheterna Torp 2:5, Torp 2:57 samt del av fastigheten Torp 2:2 och Lerum 20:4 i centrala Lerum intill Tingshuset. SAJP och Jutabo AB är exploatörer för området och Chung är med i egenskap av fastighetsägare för fastigheten Torp 2:57. Kommunstyrelsen beslutade den 5 oktober år 2016 att lämna positivt planbesked för en ny detaljplan.

Fastigheten Torp 2:5 har tidigare varit aktuell för en ny detaljplan med syfte att bygga bostäder. Denna detaljplan möjliggjorde ett hus i 14 våningar och antogs av kommunfullmäktige den 29 augusti år 2013. Beslutet överklagades och detaljplanen upphävdes av mark- och miljödomstolen i februari år 2015.
Grunden till upphävandet var att byggnationens miljöpåverkan på Säveån inte bedömdes som tillräckligt utredd och att planens genomförande kunde medföra betydande miljöpåverkan och skada på riksintresset.

Med anledning av att detaljplanen upphävdes inleddes nya diskussioner mellan kommunen och exploatören för att komma fram till hur fastigheten Torp 2:5 skulle kunna utvecklas på bästa sätt. Utgångspunkten i diskussionen från kommunens sida har varit en exploatering av fastigheten om max 6 våningar, bebyggelsen bör hållas ca 20 meter från Säveån och att gatumark inte ska tas i anspråk. Diskussioner har också förts om att studera ett större område för exploatering för att på så sätt kunna hitta en bättre helhetslösning.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari att ge förvaltningen i uppdrag att omedelbart starta detaljplanearbetet för Tingshusparken och att låta exploatörerna göra så mycket av arbetet som möjligt.  

Ett annat sätt att arbeta

Lerums kommun har haft en dialog med exploatörerna om en effektivare planprocess. Modellen byggherredrivna detaljplaner har diskuteras som ett möjligt alternativ. Det innebär att exploatörerna driver arbetet med detaljplanen med egna konsulter som ritar och tar fram de utredningar som behövs. Kommunens ansvar är att granska förslaget och se till så att allting följer plan- och bygglagen. Den här modellen med byggherredrivna detaljplaner testas i många kommuner i Sverige just nu. Lerums kommun vill vara i framkant och prova modeller som kan effektivisera planprocessen och öka bostadsproduktionen.

Förslaget

Förslaget består av flera byggnader i 4-6 våningar med ca 140 bostäder, lokaler i bottenvåningen och underjordiskt parkeringsgarage i 2 plan.

Vad händer nu?

Kommunen arbetar för närvarande med att ta fram ett upplägg för byggherredrivna planer. Detta är ett arbete som pågår i nära samarbete med exploatörerna. Det handlar om att avtala om ansvar och dra rättsäkra gränsdragningar eftersom kommunen har det formella ansvaret för att planprocessen följer plan- och bygglagen och annan relevant lagstiftning. En planhandläggare kommer att utses inom plan- och exploateringsenheten.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om förslaget kan du kontakta projektledare Alvaro Florez, e-post alvaro.florez@lerum.se, telefon 0302-52 14 66.