Ändring av detaljplan öster om Lilla Stamsjön

Bakgrund

Gällande detaljplan (LD 147) medger i dagsläget ingen avstyckning för fastigheterna Hallegården 1:115 och Hallegården 1:116 vid Bävsjörydsvägen. I planbeskrivningen finns ingen motivering till denna planbestämmelse. Kommunstyrelsen beslutade den 9 november år 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja en detaljplaneändring för fastigheterna Hallegården 1:115 och Hallegården 1:116.

Planändringen berör endast fastigheterna Hallegården 1:44, 1:115, samt 1:116 inom gällande detaljplan.

Förslaget

Området är beläget öster om Lilla Stamsjön. Förslaget innebär att bestämmelsen e2: ”Området får indelas i högst två fastigheter” utgår i detaljplanen LD 147 inom ändringsområdet. Förslaget är förenligt med översiktsplanen, ÖP 2008, som säger bostäder på fastigheten.

Kommunen handlägger förslaget enligt förenklat förfarande. Det innebär att kommunen ska samråda om förslaget innan kommunen antar en detaljplan. Om samtliga berörda parter godkänner förslaget i samrådet och förslaget inte behöver ändras väsentligt efter samrådet behöver ingen granskning av förslaget göras utan planändringen kan då antas. När gällande detaljplanens genomförandetid har gått ut är det möjligt att använda ett förenklat ändringsförfarande för att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning.

Kommunen har haft samråd om förslaget under samrådstiden 27 september till 11 oktober. Den 9 oktober bjöd kommunen in till ett samrådsmöte där sakägare med flera kunde diskutera förslaget. Samrådshandlingarna finns att läsa under ladda hem, längst ner på denna sida.

Vad händer nu?

Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommit in under samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen tillsammans med övriga antagandehandlingar finnas att läsa under ladda hem. Ändringen av detaljplanen  behandlades politiskt för beslut om antagande i kommunstyrelsen den 22 november.