Ändring av detaljplan vid Bävsjörydsvägen

Kommunstyrelsen beslutade den 9 november år 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja en detaljplaneändring för fastigheterna Hallegården 1:115 och Hallegården 1:116 samt samråda om förslaget.

Gällande detaljplan (LD 147) medger i dagsläget ingen avstyckning för fastigheterna Hallegården 1:115 och Hallegården 1:116 vid Bävsjörydsvägen. I planbeskrivningen finns ingen motivering till denna planbestämmelse.

Förslaget

Förslaget innebär att detaljplanen ändras så att bestämmelsen som begränsar möjligheten för avstykning tas bort för fastigheterna Hallegården 1:115 och Hallegården 1:116.

Vad händer nu?

Nu tar förvaltningen fram planhandlingar och planerar för samråd som kommer att hållas senare i vår. Då kan den som vill lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om innehållet i förslaget kan du kontakta planarkitekt Stina Gustafsson, e-post stina.gustafsson@lerum.se, telefon 0302-52 15 74.