Ändring av detaljplan vid Bävsjörydsvägen

Kommunstyrelsen beslutade den 9 november år 2016 att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja en detaljplaneändring för fastigheterna Hallegården 1:115 och Hallegården 1:116 samt samråda om förslaget.

Gällande detaljplan (LD 147) medger i dagsläget ingen avstyckning för fastigheterna Hallegården 1:115 och Hallegården 1:116 vid Bävsjörydsvägen. I planbeskrivningen finns ingen motivering till denna planbestämmelse.

Förslaget

Förslaget innebär att detaljplanen ändras så att bestämmelsen som begränsar möjligheten för avstykning tas bort för fastigheterna Hallegården 1:115 och Hallegården 1:116.

Vad händer nu?

Nu tar förvaltningen fram planhandlingar och planerar för samråd. Vid samråd kan den som vill lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om innehållet i förslaget kan du kontakta planarkitekt Stina Gustafsson, e-post stina.gustafsson@lerum.se, telefon 0302-52 15 74.