Detaljplan för bostäder vid Tånvägen

Kommunstyrelsen beslutade den 31 maj att avbryta detaljplanearbetet.

I arbetet med att ta fram en detaljplan för fastigheten Rydsberg 8:2 har förvaltningen gjort bedömningen att det är en allt för svår plats att bebygga på grund av bland annat nivåskillnaderna, trafik, riksintressen samt natur- och rekreaktionsvärden.

Förvaltningen bedömer att det inte vore kostnadseffektivt att fortsätta planlägga för bostäder på den här delen av fastigheten Rydsberg 8:2. Byggnation här skulle förvärra en redan problematisk trafiksituation och förstöra bostadsnära natur som används som rekreation. Förvaltningen bedömer att marken lämpar sig bäst för rekreation så som den används idag och pågående planarbete avbryts därför.

Förslaget

Syftet med detaljplanen var att pröva bostäder samt en eventuell förskola på fastigheten Rydsberg 8:2, cirka 2 km från Aspen station och i närheten av Ica Kvantum i Hulan, längst med Tånvägen ut mot Stora Stamsjön.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om förslaget kan du kontakta vår planarkitekt Stina Gustafsson, epost stina.gustafsson@lerum.se, telefon 0302-52 15 74.