Detaljplan för ny förskola vid Kring Alles väg

Kommunstyrelsen beslutade den 8 november 2017 att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med en detaljplan för ny förskola vid Kring Alles väg i centrala Lerum.

Förslaget

Förslaget innebär en ny förskola med minst sex avdelningar i en eller två våningar. För detta krävs en ny detaljplan. Området är idag planlagt för bostadsändamål och park. Marken inom området sluttar och gräsytan används vintertid som pulkabacke. I planarbetet ska kommunen försöka beakta backen.

Vad händer nu?

Kommunen planerar att genomföra samråd och granskning av förslaget under 2018. Nu tar kommunen fram utredningar för området och förbereder för samråd kring detaljplanen. Syftet med samrådet är att ge möjlighet till insyn, påverkan och få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Under samrådstiden kommer det finnas möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.