Detaljplan för bostäder norr om Bråta broväg

Kommunstyrelsen beslutade den 23 augusti att starta arbetet med att ta fram en detaljplan för fastigheten Bråta 1:56 med flera, bostäder norr om Bråta broväg

Bakgrund

Bo Bra i Bråta AB ansökte om planbesked i december år 2015. Kommunstyrelsen beslutade i juni år 2016 att ge positivt planbesked för nybyggnation av bostäder.  I det godkända programmet för Stora Bråta från år 201 har ny bostadsbebyggelse angetts lämplig att pröva i detaljplan.

Förslaget

Förslagets omfattar byggnation av upp till 5 villor, 12 lägenheter i flerbostadshus samt 18 lägenheter i radhus. Förslaget kan, beroende av vad kommande planutredningar visar, komma att omarbetas. Detaljplan för området ska utöver att möjliggöra tillkommande bebyggelse även syfta till att skydda naturvärden.

De höga kulturmiljövärdena i området ska beaktas vid orientering och gestaltning av de föreslagna byggnaderna. För helhetsupplevelsen av området är det även viktigt att topografin inte förändras i nämnvärd grad och att den kuperade landskapsbilden bevaras.

Att ta fram en detaljplan för bostäder norr om Bråta broväg är en av två etapper som nu kommer detaljplaneras i Stora Bråta. Här kan du läsa om detaljplan för bostäder vid norra Sandbäcksvägen.

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram utredningar för området, arbetar fram ett förslag till detaljplan och planerar att gå ut på samråd under våren år 2018. Under samrådet kommer det finnas möjlighet att se och läsa förslaget samt lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.