Detaljplan för bostäder norr om Bråta broväg

Kommunstyrelsen beslutade den 23 augusti 2017 att starta arbetet med att ta fram en detaljplan för bostäder norr om Bråta broväg i Stora Bråta.

Bakgrund

Bo Bra i Bråta AB ansökte om planbesked i december 2015. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 att ge positivt planbesked för nybyggnation av bostäder. I det godkända programmet för Stora Bråta från 2015 har ny bostadsbebyggelse angetts som lämplig att pröva i detaljplan.

Förslaget

Förslaget innebär byggnation av upp till 5 villor, 12 lägenheter i flerbostadshus samt 18 lägenheter i radhus. Förslaget kan, beroende av vad kommande utredningar visar, komma att omarbetas. Detaljplanen för området ska utöver att möjliggöra byggnation även syfta till att skydda naturvärden.

De höga kulturmiljövärdena i området ska beaktas vid orientering och gestaltning av de föreslagna byggnaderna. För helhetsupplevelsen av området är det även viktigt att topografin inte förändras nämnvärt och att den kuperade landskapsbilden bevaras.

Att ta fram en detaljplan för bostäder norr om Bråta broväg är en av två etapper som kommer detaljplaneras i Stora Bråta. Här kan du läsa om detaljplan för bostäder vid norra Sandbäcksvägen.

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram utredningar för området och arbetar fram ett förslag till detaljplan samt planerar för samråd. Under samrådet kommer det finnas möjlighet att se och läsa förslaget samt lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.