Detaljplan för bostäder vid Norra Sandbäcksvägen

Kommunstyrelsen beslutade den 23 augusti att starta arbetet med att ta fram en detaljplan för fastigheten Götebo 1:5 med flera, bostäder vid Norra Sandbäcksvägen.

Bakgrund

Skogssällskapet som äger fastigheten ansökte om planbesked i september år 2015. Kommunstyrelsen beslutade i december samma år att ge positivt planbesked för nybyggnation av bostäder. I det godkända programmet från år 2015 för Stora Bråta är området lämpligt för en samlad bebyggelse.

Förslaget

Detaljplanens syfte är att möjliggöra 35-40 nya bostäder i form av radhus, parhus och friliggande villor i en och en halv våning. Viktiga frågor under detaljplaneprocessen kommer att bli buller och risk på grund av närheten till E20, samt kultur och naturvärden i området.

Att ta fram en detaljplan för bostäder vid norra Sandbäcksvägen är en av två etapper som nu kommer detaljplaneras i Stora Bråta. Här kan du läsa om detaljplan för bostäder norr om Bråta Broväg.  

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram utredningar för området, arbetar fram ett förslag till detaljplan och planerar att gå ut på samråd under våren år 2018. Under samrådet kommer det finnas möjlighet att se och läsa förslaget samt lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.