Ny översiktsplan för Lerums kommun

Kommunfullmäktige beslutade hösten år 2015 att ge i uppdrag till kommunstyrelsen att påbörja arbetet med ny översiktsplan för Lerums kommun

Aktualitetsförklaring av ÖP2008

Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om den kommuntäckande översiktsplanen är aktuell eller om den behöver revideras. Syftet med aktualitetsförklaringen är att politikerna, med aktualitetsförklaringen som underlag, ska kunna ta ställning till hur bra översiktsplanen stämmer överens med de politiska målsättningar som finns och den önskade utvecklingen framåt. Aktualitetsförklaringen är i första hand en metod för att sätta ramarna och inriktningen för en eventuell revidering av översiktsplanen. En aktualitetssförklaring av ÖP2008 gjordes under hösten år 2013.

Vill du läsa mer om vad en översiktsplan är och ladda hem Lerums nuvarande översiktplan, ÖP2008 kan du klicka här

Upplysningar

För mer information kan du kontakta vår verksamhetschef Ann-Christin Wellander på telefon 0302-52 11 38 eller via e-post ann-christin.wellander@lerum.se