Ändring av detaljplan för Vattenfallsbyn

Granskning pågår!

Förslaget

Vattenfallsbyn ligger i Stenkullen och består av tio fastigheter. Att ändra detaljplanen för Vattenfallsbyn är ett steg i Trafikverkets utbyggnad av två förbigångsspår på Västra Stambanan. Utbyggnaden av spåren gör att Stenkullenvägen med gång- och cykelbana flyttas närmare Vattenfallsbyn. Trafikverket har löst in två av fastigheterna närmast vägen. Bostadshusen på fastigheterna används av Trafikverket som platskontor under byggtiden och ska sedan rivas. Förslaget innebär alltså att rivningsförbudet i detaljplanen slutar gälla för två av tio fastigheter i Vattenfallsbyn och att marken istället planläggs för natur. 

Bakgrund

Kommunen hade samråd om förslaget i mars-april år 2016. Då kunde synpunkter på förslaget lämnas in till kommunen. Förslaget behandlas i kommunstyrelsen den 24 augusti. Ärendet återremitterades för dialog med Trafikverket om möjligheten att använda fastigheterna som bostäder för nyanlända. Trafikverket är i dialogen mycket tydliga i sin hållning om att de inlösta fastigheterna inte ska användas för bostadsändamål, inte ens för kortare tid. De understryker vikten av att det ingångna avtalet hålls och att byggnaderna kan rivas under förutsättning att ändringen av detaljplanen vinner laga kraft.

Efter en djupare undersökning av möjligheterna att kunna använda de två fastigheterna som bostäder står det nu klart att det inte är möjligt i befintligt läge. Kostnaderna för att flytta dem är mycket höga och kan inte motiveras av varken kulturhistoriska eller tekniska skäl.

Ärendet behandlades på nytt av kommunstyrelsen den 18 januari som då godkände att förslaget skickas ut på granskning.

Granskning

Förslaget finns nu tillgängligt att granska. Under granskningstiden 15 februari till 8 mars, kan den som vill lämna synpunkter på förslaget. Syftet med granskningen är att ge möjlighet till insyn och påverkan. Granskningshandlingarna hittar du att läsa under Ladda hem, längst ner på denna sida. Handlingarna finns även upphängda på kommunens kundcenter KomIn på Bagges torg i Lerum. 

Synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen senast 2017-03-08 till kommun@lerum.se eller i brev till

Lerums kommun
Sektor samhällsbyggnad
Plan- och exploateringsenheten
443 80 Lerum

Inkomna synpunkter diarieförs och blir offentliga handlingar. Endast skriftliga synpunkter kan ge rätt att senare överklaga antagandet av detaljplanen. Uppge därför namn och adress.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om innehållet i förslaget kan du kontakta Lisa Söderström, planarkitekt, epost lisa.soderstrom@lerum.se, telefon 0302 52 11 46.