Ändring av detaljplan för Vattenfallsbyn

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Förslaget

Vattenfallsbyn ligger i Stenkullen och består av tio fastigheter. Att ändra detaljplanen för Vattenfallsbyn var ett steg i Trafikverkets utbyggnad av två förbigångsspår på Västra Stambanan. Utbyggnaden av spåren innebar att Stenkullenvägen med gång- och cykelbana flyttades närmare Vattenfallsbyn. Trafikverket har löst in två av fastigheterna närmast vägen. Bostadshusen på fastigheterna användes av Trafikverket som platskontor under byggtiden och ska rivas. Förslaget innebär alltså att rivningsförbudet i detaljplanen slutar gälla för två av tio fastigheter i Vattenfallsbyn och att marken istället planläggs för natur. 

Antagandehandlingarna som förklarar förslaget samt tillhörande utredningar kan du läsa under ladda hem. Den 15 juli vann detaljplanen för Vattenfallsbyn laga kraft, vilket innebär att rivning av de två husen kan genomföras.

Bakgrund

Kommunen har samrått om förslaget i mars-april år 2016. Då kunde synpunkter på förslaget lämnas in till kommunen. Förslaget behandlas i kommunstyrelsen den 24 augusti. Ärendet återremitterades för dialog med Trafikverket om möjligheten att använda fastigheterna som bostäder för nyanlända. Trafikverket är i dialogen mycket tydliga i sin hållning om att de inlösta fastigheterna inte ska användas för bostadsändamål, inte ens för kortare tid. De understryker vikten av att det ingångna avtalet hålls och att byggnaderna kan rivas under förutsättning att ändringen av detaljplanen vinner laga kraft.

Efter en djupare undersökning av möjligheterna att kunna använda de två fastigheterna som bostäder står det nu klart att det inte är möjligt i befintligt läge. Kostnaderna för att flytta dem är mycket höga och kan inte motiveras av varken kulturhistoriska eller tekniska skäl.

Ärendet behandlades på nytt av kommunstyrelsen den 18 januari som då godkände att förslaget skickades ut på granskning. Förslaget fanns tillgängligt för granskning från 15 februari till 8 mars. Då kunde synpunkter på förslaget återigen lämnas in till kommunen. Detaljplanen godkändes av kommunstyrelsen den 10 maj och antogs av kommunfullmäktige den 15 juni. Den 13 juli vann detaljplanen Berg 1:74, KS 14.810 laga kraft eftersom ingen överklagade kommunfullmäktiges beslut.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om innehållet i förslaget kan du kontakta planarkitekt Lisa Söderström, e-post lisa.soderstrom@lerum.se, telefon 0302 52 11 46.