Ändring av detaljplan för Vattenfallsbyn

Förslaget

Ändringen av detaljplan LD 128 för Vattenfallsbyn görs för att förhindra framtida boende på de fastigheter som Trafikverket löser in med anledning av utbyggnad av två förbigångsspår på Västra Stambanan och flytt av Stenkullenvägen, väg 1940.

Förslaget innebär också att en bestämmelse om rivningsförbud av huvudbyggnad hävs för den eller de fastigheter som blir inlösta av Trafikverket.

Planhandlingarna finns att ladda ner och läsa under ladda hem, längst ner på denna sida.

Samrådet

Kommunen har mellan den 30 mars till den 27 april i år haft samråd om förslaget. Samrådet syftar till att ge möjlighet till insyn och påverkan. Den 12 april bjöd kommunen in berörda till möte om förslaget.

Vad händer nu?

Planändringen hanteras med utökat planförfarande, vilket innebär att planen kommer att ställas ut för granskning efter samråd. Det innebär att det finns möjlighet att lämna synpunkter på planen även i granskningsskedet. Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommit fram i samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i en samrådsredogörelse som kommer vara tillgänglig att läsa vid granskningsskedet.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om innehållet i förslaget kan du kontakta Lisa Söderström, planarkitekt, epost lisa.soderstrom@lerum.se, telefon 0302 52 11 46.