Ändring av detaljplaner i Stenkullens norra verksamhetsområde

Förslaget

Planens syfte är att möjliggöra förtätning av verksamhetsområdet genom att öka tillåten byggnadshöjd för vissa områden inom befintliga planlagda områden. De planer som ingår i ändringen är samlat cirka 60 hektar stort.

Vad händer nu?

Nu arbetar förvaltningen fram ett förslag. Samråd om förslaget planeras att genomföras till våren år 2016.

Upplysningar

Upplysningar om innehållet i förslaget lämnas av plan- och exploateringschef Alvaro Florez, e-post alvaro.florez@lerum.se, telefon 0302-52 14 66.