Ändring av detaljplan vid Glimmervägen

Planen för Hunstugan 1:119, KS 14.799 vann laga kraft den 13 juli. Nu planerar kommunen för byggandet.

Förslaget

Planområdet är beläget vid Glimmervägen i Stenkullens industriområde. Förslaget innebär en ny byggnadsarea och ny byggnadshöjd för fastigheten Berg 1:74, detta för att detaljplanen ska medge redan befintlig byggnation på fastigheten. Fram till den 29 mars fanns förslaget ute på granskning, då kunde den som ville lämna synpunkter på förslaget till kommunen.

Antagandehandlingarna som förklarar förslaget kan du läsa under ladda hem.

Detaljplanen godkändes av kommunstyrelsen den 31 maj och antogs av kommunfullmäktige den 15 juni. Detaljplanen för Hunstugan 1:119, KS 14.799 vann laga kraft den 13 juli eftersom ingen överklagade kommunfullmäktiges beslut.

Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om förslaget kan du kontakta planarkitekt Stina Gustafsson, e-post stina.gustafsson@lerum.se, telefon 0302-52 15 74.