Program för Stenkullens norra verksamhetsområde

Kommunstyrelsen har år 2011 gett Sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta ett program för Stenkullens norra verksamhetsområde.

Området

Kommunens största verksamhetsområde ligger i norra Stenkullen. I översiktsplanen pekas en nordlig utvidgning av detta verksamhetsområde ut som "planerade verksamheter".

Programområdet utgörs idag i huvudsak av jordbruksmark och skog. Det finns utpekade naturvärden i området och jordbrukslandskapet har skönhetsvärden.

Förslaget

Förslaget går ut på att, med översiktsplanen som utgångspunkt, ta fram ett program för verksamheter som sedan kan ligga till grund för upprättande av detaljplaner.

I översiktsplanen är det planerade verksamhetsområdets utbredning endast principiellt markerat på kartan. Arbetet med att ta fram den geografiska avgränsningen av programområdet blir därför mycket viktigt.

En central del av arbetet blir att identifiera olika kategorier av verksamheter avseende störningar med mera och sedan avgöra vilka kategorier som är lämpliga för programområdet och till sist avgöra var inom programområdet olika kategorier av verksamheter är lämpliga.

Upplysningar

Upplysningar om innehållet i förslaget lämnas av plan- och exploateringschef Alvaro Florez, e-post alvaro.florez@lerum.se, telefon 0302-52 14 66.