Detaljplan för Brännabbens skogsbacke

Bakgrund

Under år 2014 hölls en medborgardialog i Tollered. Genom en enkät och öppet hus kunde många synpunkter samlas in från boende i orten. Dialogen visade bland annat att den kommunägda fastigheten Tollered 4:47 kan vara lämplig att bebygga. I januari år 2016 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för fastigheten.

Markanvisningstävlingen

Kommunen bjöd under våren in till en markanvisningstävling för bostäder på del av fastigheten Tollered 4:47, Mossen och Brännabben. Detta innebar att byggherrar i samarbete med arkitekt kunde skicka in förslag över hur de vill bebygga området.

Vinnaren blev förslaget Brännabbens skogsbacke. Förslaget är framtaget av Derome Hus AB och ARKKAS arkitekter.

Juryns motivering: "Förslaget har tagit tillvara på karaktären i Tollered och skapar en småskalig och varierad miljö som blir en naturlig fortsättning på orten. Strukturen skapar trivsamma och trygga miljöer mellan husen vilket är en del i den sociala hållbarheten. Förslaget redovisar många idéer som kan bidra till vision 2025.”

Den 15 juni beslutade kommunstyrelsen att anta det förslag som kallas ”Brännabbens skogsbacke”, som ska ge 85 nya bostäder i Tollered. 50 av dem blir hyresrätter, 15 blir småhus och 20 blir bostadsrätter.  Det vinnande förslaget samt övriga inlämnade förslag och juryns bedömning hittar ni att ladda hem och läsa längst ner på denna sida.

Området

Orten Tollered ligger längs E20, cirka 11 kilometer från Lerum och cirka 30 kilometer från Göteborgs centrum. Exploateringen kommer ske i en kulturhistoriskt värdefull miljö där tydliga spår finns från Sveriges tidiga industrialism. Miljö- och hållbarhetsfrågor står också i centrum då kommunen strävar efter att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025.  

Vad händer nu?

Kommunen kommer nu tillsammans med vinnaren att ta fram en detaljplan. Tidigast år 2018 kan byggnationen av de nya bostäderna påbörjas.