Planbesked

Har du en idé om att bygga bostäder, verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan i ett område? Då ska du ansöka om planbesked. Planbeskedet ger dig svar på om kommunen kommer att göra en detaljplan eller inte.

Så söker du planbesked

Kommunen har tagit fram en blankett för ansökan om planbesked som du använder. Denna blankett finns att ladda hem här nedan.

Ansökan skickar du till:
Lerums kommun
Sektor samhällsbyggnad
443 80 Lerum

eller via e-post: kommun@lerum.se

Det går också bra att ansöka om planbesked via vår e-tjänst ”Planbesked-ansökan” under rubriken bygga, bo och miljö. Här hittar du våra e-tjänster.

Din ansökan ska innehålla:

  • Kontaktuppgifter
  • Personnummer/organisationsnummer
  • Namn och kontaktuppgifter till fastighetsägare (om annan en sökande)
  • Fastighetsbeteckning
  • Beskrivning av projektet, omfattning och syfte med detaljplanen
  • Karta över området

Klicka här för att läsa utdrag ur plan- och bygglagen om planbesked.  

Kommunens bedömning

Kommunen gör en bedömning av ditt förslag utifrån plan- och bygglagens bestämmelser med stöd av gällande översiktsplan, riksintressen, statliga förordnanden så som strandskydd och landskapsbildsskydd samt gällande kommunala styrdokument, bland annat Göteborgsregionens strukturbild, kommunens naturvårdsprogram och energiplan med mera.

Kommunen har också tagit fram en bedömningsmall med frågeställningar som ett stöd i bedömningen. Klicka här för att se vår bedömningsmall.

Vad händer efter inlämnad ansökan?

Du ska få besked inom fyra månader från det att kommunen tagit emot en komplett ansökan.

Din ansökan behandlas först i kommunens beredningsgrupp där sektor samhällsbyggnads chefer och sitter. Planenheten bedömer sedan din ansökan utifrån bedömningsmallen och en tjänsteskrivelse om ditt förslag skrivs och behandlas i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om det är lämpligt eller inte att göra en detaljplan för det aktuella området. Efter beslut i kommunstyrelsen får du som sökt antingen ett positivt eller negativt planbesked och en avgift tas ut.

Får du ett positivt besked, innebär det att kommunen kommer att pröva ditt förslag i ett detaljplanarbete. Det ska inte uppfattas som ett slutligt ställningstagande till förslaget. Om kommunen tänker inleda ett planarbete, får du också veta när kommunen bedömer att beslut om att anta/ändra detaljplanen kan tas. Den angivna tidpunkten är ungefärlig och kan, inte minst beroende på omständigheter utanför kommunens kontroll, komma att ändras under arbetets gång.

Vid positivt planbesked tecknas ett planavtal med kommunen inför att arbetet med detaljplanen startar. Avtalet reglerar villkoren för planarbetet samt kostnader i samband med detaljplanearbetet.

Om du får ett negativt planbesked där förslaget inte bedöms lämpligt eller genomförbart utifrån plan- och bygglagens bestämmelser och kommunen därför inte tänker påbörja ett planarbete, redovisas skälen för kommunens ställningstagande.

Beslut som inte går att överklaga

Enligt plan- och bygglagen är det kommunen som beslutar om en detaljplan ska upprättas eller ändras (det så kallade kommunala planmonopolet). Kommunens planbesked kan inte överklagas.

Avgift

Avgift för planbesked tas ut enligt taxa, som beslutats av kommunfullmäktige och gäller för både positivt som negativt besked. I informationsbladet "Avgift för planbesked" som du hittar att ladda hem här nedan kan du läsa mer om avgiften.