Planbesked

Har du en idé om att bygga bostäder, verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan i ett område? Då ska du ansöka om planbesked. Planbeskedet ger dig svar på om kommunen kommer att göra en detaljplan eller inte.

Så söker du planbesked

Kommunen har tagit fram en blankett för ansökan om planbesked som vi vill att du använder. Denna blankett finns att ladda hem här nedan. 
Ta gärna kontakt med plan- och exploateringsenheten på Sektor samhällsbyggnad för en bedömning av vilka handlingar som är nödvändiga, så att ditt förslag blir komplett.

Din ansökan ska innehålla:

  • Kontaktuppgifter
  • Personnummer/organisationsnummer
  • Namn och kontaktuppgifter till fastighetsägare (om annan en sökande)
  • Fastighetsbeteckning
  • Beskrivning av projektet, omfattning och syfte med detaljplanen
  • Karta över området

Klicka här för att läsa utdrag ur plan- och bygglagen om planbesked.  

Kommunens bedömning

Kommunen gör en bedömning av ditt förslag utifrån plan- och bygglagens bestämmelser med stöd av gällande översiktsplan, riksintressen, statliga förordnanden så som strandskydd och landskapsbildsskydd samt gällande kommunala styrdokument, bland annat Göteborgsregionens strukturbild, kommunens naturvårdsprogram och energiplan med mera.

Kommunen har också tagit fram en bedömningsmall med frågeställningar som ett stöd i bedömningen. Klicka här för att se vår bedömningsmall.

Vad händer efter inlämnad ansökan?

Du ska få besked inom fyra månader från det att kommunen tagit emot en komplett ansökan.

Din ansökan behandlas först i kommunens beredningsgrupp där Sektor samhällsbyggnads chefer sitter. Plan- och exploateringsenheten bedömer sedan din ansökan utifrån bedömningsmallen och en tjänsteskrivelse om ditt förslag skrivs och behandlas i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om det är lämpligt eller inte att göra en detaljplan för det aktuella området. Efter beslut i kommunstyrelsen får du som sökt antingen ett positivt eller negativt planbesked och en avgift tas ut.

Avgift

Avgift för planbesked tas ut enligt taxa, som beslutats av kommunfullmäktige och gäller för både positivt som negativt besked. I informationsbladet som du hittar att ladda hem här nedan kan du läsa mer om avgiften.