Planbesked

Har du en idé och vill bygga bostäder, verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan i ett område? Då ska du ansöka om planbesked. Planbeskedet ger dig svar på om kommunen kommer att göra en detaljplan eller inte.

Så söker du planbesked

Du kan söka planbesked via vår e-tjänst här till höger. Under ladda hem finns också en blankett som går bra att använda. Blanketten fyller du i, skriver ut och skickar till

Lerums kommun
Sektor samhällsbyggnad
443 80 Lerum

eller via e-post kommun@lerum.se.

Din ansökan ska innehålla

  • Kontaktuppgifter och faktureringsadress till dig som söker
  • Namn och kontaktuppgifter till fastighetsägare, om annan än sökande
  • Ett godkännande från fastighetsägare, om annan än sökande
  • Personnummer/organisationsnummer
  • Fastighetsbeteckning
  • Beskrivning av förslaget, omfattning och syfte med detaljplanen
  • Karta över området

Namn, kontaktuppgifter och ett godkännande från fastighetsägare ska alltid bifogas, om du som söker planbesked inte äger fastigheten. Om det är flera ägare till fastigheten ska alla ägare anges och godkänna att du söker planbesked på deras fastighet, det kan göras i en separat förteckning som du bifogar ansökan. Om ni som bostadsrättsförening eller samfällighet är sökande ska ett stämmobeslut som gäller er ansökan bifogas.

Kommunens bedömning av din ansökan

Kommunen gör en bedömning av din ansökan utifrån plan- och bygglagen och med hänsyn till riksintressen, statliga förordnanden så som strandskydd och landskapsbildsskydd, Göteborgsregionens strukturbild samt kommunens gällande översiktsplan och styrdokument som naturvårdsprogram, trafikstrategi, energiplan med mera. 

Klicka här för att läsa ett utdrag ur plan- och bygglagen om planbesked.  

Efter inlämnad ansökan

Du ska få besked inom fyra månader från det att kommunen tagit emot en komplett ansökan. Din ansökan behandlas först i kommunens beredningsgrupp där sektor samhällsbyggnad olika verksamhetsområden är representerade. Planenheten bedömer sedan din ansökan och skriver en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om det är lämpligt eller inte att göra en detaljplan för det aktuella området. Efter beslut i kommunstyrelsen får du som sökt antingen ett positivt eller negativt planbesked och en avgift tas ut.

Positivt planbesked

Får du ett positivt planbesked, innebär det att kommunen kommer pröva om det går att göra en detaljplan för området. Kommunstyrelsens beslut ska inte uppfattas som ett slutligt ställningstagande till förslaget som lämnats in i ansökan eller som en garanti att detaljplanen går att genomföra. Du får veta när kommunen bedömer att beslut om att anta/ändra detaljplanen kan tas. Den angivna tidpunkten är ungefärlig och kan, inte minst beroende på omständigheter utanför kommunens kontroll, komma att ändras under arbetets gång. Vid positivt planbesked tecknas ett planavtal med kommunen inför att arbetet med detaljplanen startar. Avtalet reglerar villkoren och kostnaden för planarbetet.

Negativt planbesked

Om du får ett negativt planbesked bedöms förslaget som inte lämpligt eller genomförbart. Skälen för kommunens ställningstagande redovisas i beslutet och kommunen kommer inte påbörja ett planarbete.  

Beslut som inte går att överklaga

Enligt plan- och bygglagen är det kommunen som beslutar om en detaljplan ska upprättas eller ändras, det så kallade kommunala planmonopolet. Kommunens planbesked kan inte överklagas.

Avgift

Avgift för planbesked debiteras enligt taxa som beslutats av kommunfullmäktige och gäller såväl positivt som negativt besked. Avgiften debiteras utifrån tre alternativa nivåer avseende kommunens arbetsinsats för lämplighetsbedömning av förlaget. Negativa planbesked debiteras med 60 procent av beloppet för vald nivå.

  1. Planbesked som avser komplexa åtgärder och/eller åtgärder med miljö-bedömningar. Kostnad för planbesked 20.000 kronor.

  2. Planbesked för åtgärder som innebär ändring genom tillägg till befintlig detaljplan. Kostnad för planbesked 10.000 kronor.

  3. Planbesked för alla övriga åtgärder. Kostnad för planbesked 15.000 kronor.