Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Planprocessen

Så här går planarbetet till

Planprocessen regleras i plan- och bygglagen. Den används när man upprättar detaljplaner och vid upprättande av områdesbestämmelser. Innan kommunen antar en detaljplan ska kommunen ha tagit fram ett förslag till detaljplan, samrått om förslaget och låtit det granskas.

Program

I programskedet lägger kommunen fast mål och förutsättningar för planarbetet. Om betydande miljöpåverkan förutses, görs en särskild miljökonsekvensbeskrivning.

Samråd sker med berörda fastighetsägare, myndigheter, organisationer med flera. Under samrådstiden finns förslag till program och planeringsunderlag tillgängligt för alla som vill ta del av det. Kommunen kallar till informationsmöte/frågestund. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Kommunen redovisar sedan inkomna synpunkter samt kommunens kommentarer och förslag med anledning av synpunkterna i en samrådsredogörelse.

Samrådsskedet

I samrådsskedet görs ett första förslag till utformning av detaljplan. Samråd sker på samma sätt som beskrivits i programskedet och de inkomna synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse. De synpunkter som inte har kunnat tillgodoses noteras särskilt.

Granskningsskedet

Efter samrådet bearbetas planförslaget och kommunen underrättar berörda om sitt planförslag och låter det granskas under en viss tid (granskningstid). Under granskningstiden håller kommunen förslaget tillgängligt för alla som vill granska det.

De synpunkter som kommer in sammanställs i ett granskningsutlåtande tillsammans med en redovisning av kommunens kommentarer och förslag med anledning av synpunkterna. Kommunen skickar därefter ett meddelande om var utlåtandet finns tillgängligt till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Observera att endast de skriftliga synpunkter som kommer in senast under granskningstiden kan ligga till grund för ett överklagande.

Antagandeskedet

Efter granskning ska förslaget godkännas av kommunstyrelsen innan det går vidare till kommunfullmäktige som beslutar om planen kan antas. Beslutet att anta planen kan ibland delegeras till kommunstyrelsen.

Meddelande om protokollet anslås på kommunens anslagstavla och beslutet skickas till dem som har rätt att överklaga.

Överklagande

Överklagande av antagandebeslutet sker hos mark- och miljödomstolen. Den som vill överklaga beslutet ska sända överklagandet till kommunen. Bara de som är berörda och som har lämnat in skriftliga synpunkter, som inte har tillgodosetts, senast under granskningstiden har rätt att överklaga. Berörda är fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende på fastigheter inom eller gränsande till planområdet samt hyresgästorganisationer.

Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas vidare till mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolens dom kan inte överklagas utan vinner laga kraft omedelbart.

Lagakraftskedet

Planen vinner laga kraft när

  • länsstyrelsen beslutat att inte överpröva planen och ingen har överklagat kommunens antagandebeslut eller
  • mark- och miljödomstolen/mark- och miljööverdomstolen har avgjort frågan.

När planen har vunnit laga kraft börjar genomförandetiden att gälla.

Genomförandeskedet

I varje detaljplan som upprättas ska genomförandefrågorna belysas i en genomförandebeskrivning. Denna ingår i planbeskrivningen. Handlingen har ingen självständig rättsverkan men ska vara vägledande för genomförandet av planen. Genomförandebeskrivningen ska redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behöver vidtas för att genomföra planen.

Avtal

Innan planarbetet påbörjas tecknas ett planavtal med intressenter, för att specificera betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt.

Under arbetet med beskrivning av genomförandet utreds också vilka övriga avtal som behöver upprättas och vad dessa ska reglera. Det är ofta nödvändigt att upprätta flera avtal.

  • Exploateringsavtal upprättas med den eller dem som ska bygga i området. Ett sådant avtal kan till exempel reglera vem som bygger ut vägar, vatten och avlopp, vilken naturhänsyn som ska visas under exploateringen och i vilken takt området får byggas ut.
  • Fastighetsregleringsavtal kan behöva upprättas med befintliga fastighetsägare inom planområdet, för att fastighetsgränserna ska överensstämma med de gränser som anges i planen.
  • Servitutsavtal kan behöva upprättas för att säkerställa rättigheter av olika slag. Det kan till exempel röra sig om rätt till tillfartsväg eller att anlägga och bibehålla ledningar. Det kan också vara aktuellt att säkerställa att allmänheten får utnyttja kvartersgator för gång- och cykeltrafik.
  • Andra avtal kan också behöva upprättas. Exempelvis kan man, då befintliga fastigheter får nytta av exploateringen genom upprustade vägar eller utbyggt vatten- och avloppssystem, avtala om att dessa fastigheter ekonomiskt ska bidra till upprustningen.

Genomförandeavtal ska godkännas av kommunfullmäktige innan en detaljplan antas.