Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

ORDLISTA Planprocessen

Vad betyder alla krångliga ord? Här finns förklaringar till många av våra kluriga ord.

A

Antagande

Att förslaget till detaljplan antas betyder att förslaget har gått igenom alla planprocessens skeden och arbetet med planförslaget är klart. Nu beslutar kommunfullmäktige att den ska ”gälla”. Man meddelar därefter på kommunens hemsida att det är beslutat och har ingen överklagat under en viss tid så har beslutet gått igenom = får laga kraft (se ordlista). 

D

Diarieföra

Alla handlingar som har betydelse och är viktiga i ett ärende måste sparas i ett digitalt system så att man kan hitta det i framtiden.

Detaljplan

En detaljplan gäller över ett bestämt område och den visar vad man får bygga på området och hur vattnet och marken får användas. 

F

Fastighetsförteckning

Inför att man påbörjar ett planarbete beställer man en fastighetsförteckning.

Planhandläggaren bestämmer vilket område som berörs och sen får man en lista på samtliga personer och företag som finns folkbokförda i området.

Detta gör man för att veta vilka som bor och arbetar i det område där man ska till exempel bygga ett nytt bostadsområde.

Förutom olika myndigheter så är det också dessa personer som finns på fastighetsförteckningen som får information och möjlighet att skicka in sina synpunkter under planprocessens skeden.

G

Granskning

För att kommunen ska kunna ställa ut förslag/visa förslag till ny detaljplan måste beslut om granskning först tas i kommunstyrelsen.

Efter beslut skickar kommunen (planenheten) ut brev till alla personer och företag som kan bli påverkade av detaljplanen och informerar om förslaget och var man kan läsa dom. 

Alla granskningshandlingar finns att läsa på KomIn, biblioteket som ligger närmast planområdet och på Lerums kommuns hemsida.

Under granskningen ska kommunen redovisa förslag till detaljplan för andra gången och om det har ändrats efter inkomna synpunkter från samrådet.

Under granskningstiden samlar man in information, önskemål och synpunkter som rör planförslaget en andra gång.

Under granskningen ska länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten lämna synpunkter på förslaget.

Granskningstid

Granskningstiden är den tid som berörda sakägare (se ordlistan) har på sig att komma in med synpunkter på förslaget till detaljplan. Granskningstiden är oftast två-tre veckor men kan vara både längre och kortare om man är överens om det.  

Under granskningstiden ska Länsstyrelsen och Lantmäterimyndigheten lämna synpunkter på förslaget. Även kända sakägare (se ordlistan) och boende har möjlighet att komma in med synpunkter. Länsstyrelsen har en särskild uppgift, bland annat att ta tillvara och samordna statens intressen. Lantmäterimyndighetens roll är bland annat att se till att planen redovisar hur planen är tänkt att genomföras samt dess konsekvenser

När granskningen har genomförts kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på platsen. Synpunkterna redovisar i granskningsutlåtandet.

Granskningsutlåtande

När granskningen är klar ska kommunen sammanställa de skriftliga synpunkter som har kommit in under granskningstiden i ett dokument som heter - granskningsutlåtande.

Granskningsutlåtandet ska innehålla en redovisning av vad kommunen tycker om de synpunkter som kommit in och förslag på hur man kan arbeta in de i detaljplanen.

Ibland kommer det in synpunkter som kommunen inte kan arbeta in i detaljplanen, då måste kommunen tydligt skriva varför vi inte kan det.

Granskningsutlåtandet ska finnas på kommunens hemsida och sändas per post till samtliga som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Grundkarta

I denna karta ser man alla fastigheter och fastighetsgränser, skogsområden, höjdkurvor (höjdkurvor visar hur många meter över havsnivån det är), vägar.

I

Illustrationskarta

På denna karta visas till exempel hur husen kan stå, hur höga de kan bli, ev parkeringsplatser, gräsmattor och planteringar.

K

Kungörelse

Detta ord betyder att vi annonserar i en tidning som har störst spridning och som når flest människor, i Lerum annonserar vi i GP och Lerums Tidning. Vi sätter också upp informationen på kommunens anslagstavla och lägger ut informationen på kommunens hemsida.

L

Lagakraft

Laga kraft är ett juridiskt ord som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas.

En detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har meddelats på kommunens digitala anslagstavla.

P

Planförslag

Planförslaget är det förslag på detaljplan som man arbetar fram i planprocessen.

Plankarta

På denna karta ser man vilket område och vilka bestämmelser som gäller för detaljplanen.

Planbeskrivning

I planbeskrivningen skriver man syftet med detaljplanen och förklarar innehållet så att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. Det ska också vara tydligt vilken påverkan detaljplanen har för de som berörs (se sakägare i ordlista), myndigheter, skolor med mera och hur miljön påverkas efter att till exempel husen har byggts.

I planbeskrivningen ska det också finnas bilder som visar hur det kan se ut efter byggnation, detta för att lättare förstå detaljplanen.

Planförfarande

När kommunen har fattat beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan, och startar en planprocess, väljer kommunen vilket sätt som förslaget ska handläggas med. Det finns två förfarande, standard och utökat.

Planförfarande – standard

Om planförslaget inte har stort betydande intresse för allmänheten eller i övrigt inte har stor betydande påverkan på miljön så behandlar vi ärendet på detta sätt.   

Planförfarande - utökat

Om planförslaget har stor betydelse för allmänheten och/eller har betydande miljöpåverkan så behandlar vi ärendet på detta sätt.     

S

Samråd

För att kommunen ska kunna ställa ut/visa förslaget till ny detaljplan måste beslut om samråd först tas i kommunstyrelsen.

Efter beslut skickar kommunen (planenheten) ut brev till alla personer och företag som kan bli påverkade av detaljplanen och informerar om förslaget och var man kan hitta handlingarna för att läsa.    

Alla samrådshandlingar finns att läsa på KomIn, biblioteket som ligger närmast planområdet och på Lerums kommuns hemsida.

Nu visar vi förslaget till detaljplan för första gången, skälen till förslaget och utredningar som har gjorts hittills.

Alla samrådshandlingar finns att läsa på KomIn, biblioteket som ligger närmast planområdet och på Lerums kommuns hemsida.

Samrådstid

Samrådstiden är oftast två till tre veckor men kan vara längre. Under samrådstiden ska Länsstyrelsen och Lantmäterimyndigheten lämna synpunkter på förslaget. Länsstyrelsen har en särskild uppgift, bland annat att ta tillvara och samordna statens intressen. Lantmäterimyndighetens roll är bland annat att se till att planen redovisar hur planen är avsedd att genomföras samt dess konsekvenser.

Även kända sakägare (se ordlistan) och boende har möjlighet att komma in med synpunkter.  

När samrådet har genomförts kan planförslaget ändras utifrån de synpunkter som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på platsen. Synpunkter redovisar man i en samrådsredogörelse (se ordlista).

Samrådsredogörelse

I samrådsredogörelsen sammanställer vi de synpunkter som kommit in under samrådet samt en förklaring till hur kommunen tänker utifrån de synpunkter som kommit in.

Har det kommit in synpunkter som kommunen inte kunnat ta hänsyn till är det viktigt att vi förklarar varför vi inte har kunnat tagit hänsyn till dessa. 

Sakägare

Sakägare är ett ord för en person, företag eller förening som bor eller har sin verksamhet inom det område som förslaget till detaljplanen omfattar och även de som äger hus och mark som gränsar till planområdet.

Alla som är fastighetsägare inom förslaget är sakägare och har rätt att få svar på sina synpunkter som dom kan lämna in vid två tillfällen under planprocessen.

U

Underrättelse

Att skicka ut en underrättelse betyder att man skickar ut information om något som är viktigt att människor känner till. När vi tar fram ett förslag till detaljplan så skickar vi ut flera underrättelser i dom olika skedena för att informera om förslaget och att man nu kan lämna synpunkter på förslaget.

Ö

Översiktsplan

I Plan- och bygglagen står det att alla kommuner måste ha en översiktsplan. I översiktsplanen ser man hur olika mark- och vattenområden ska användas framöver. Men även hur de byggda husen och områdena ska användas och utvecklas.

I översiktsplanen visar man till exempel vilka områden som är bra för industrier, bostäder, parker och friluftsområden. En översiktsplan förnyas var 4:e år i samband med en ny politisk mandatperiod.

Överklagan

En överklagan innebär att man tycker att ett beslut har blivit felaktigt och man kan då överklaga till en domstol.

När en detaljplan har antagits lägger man ut meddelandet på kommunen digitala anslagstavla. Från det datumet har man tre veckor på sig att överklaga beslutet.   

Har du tips på fler ord som du önskar vara med, maila till kommun@lerum.se