Detaljplan för kontor och handel vid Flodamotet

Förslaget

Området är beläget vid Flodamotet i direkt anslutning till E20 och Brovägen är utsatt för trafikbuller. Detaljplanen görs för att ändra tillåten markanvändning så att bostäder inte tillåts på berörda fastigheter inom detaljplanen. I planarbetet har markanvändningen kontor och handel prövats som lämplig för fastigheterna.

Kommunen har tidigare haft samråd om förslaget under perioden maj-juni 2015. Förändringar i förslaget från samrådet framgår av samrådsredogörelsen, som ingår i granskningshandlingarna. Förslaget fanns tillgängligt att granska mellan september - oktober 2016. Förslaget har efter granskningen förändrats ytterligare. Tidigare ingick en ny sträckning av Högavägen, denna utgår ur förslaget då konceptet för nya trafiklösningar vid Flodamotet har ändrats och Högavägens anslutning kan vara kvar i befintligt läge. Även vägområdet, gång- och cykelbana och en tidigare befintlig busshållplats på Brovägen flyttas och busshållplats med pendelparkering planeras istället i angränsning till planområdet.

Med anledning av nytt förslag för vägombyggnaden ska detaljplanen granskas på nytt. Ändringarna sammanfattas i planbeskrivningen och framgår av granskningsutlåtandet från den tidigare granskningen.

Förslaget fanns tillgängligt att granska och lämna synpunkter på igen under granskningstiden 6 september till 27 september 2017.

Vad händer nu?

Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommit in under granskningen samt kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i ett granskningsutlåtande.

När granskningsutlåtande II är klart kommer det finnas att läsa här på hemsidan. Detaljplanen kommer därefter att behandlas politiskt för beslut om antagande. Vi planerar för antagande våren 2020.

Klicka här för att läsa med om planprocessens olika skeden.