Detaljplan för bostäder vid Rurik Holms väg

Detaljplanen har vunnit laga kraft efter att mark- och miljööverdomstolen den 3 december meddelat att de ändrar mark- och miljödomstolens dom och fastställer kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för bostäder vid Rurik Holms väg i Floda. Exploatören kan nu tillsammans med kommunen planera för byggnation av nya bostäder.

Förslag till detaljplan

Planområdet vid Rurik Holms väg är beläget i den sydvästra delen av Floda centrum. Området avgränsas av Rurik Holms väg i nordväst, Skolvägen i nordost samt Brovägen. Förslaget innebär byggnation av cirka 60 bostäder i flerbostadshus. Detaljplanen ger även möjlighet till centrumverksamhet och en förbättring av gång- och cykelvägen längs med Rurik Holms väg. Under ladda hem kan du läsa antagandehandlingarna som förklarar förslaget mer i detalj samt tillhörande utredningar som gjorts i området.

Kommunen hade samråd om förslaget vid årsskiftet 2014-2015. Då kunde alla som ville lämna in sina synpunkter på förslaget till kommunen. Förändringar i förslaget från samrådet och inkomna synpunkter framgår av samrådsredogörelsen som du kan läsa nedan. Kommunen genomförde sedan ett granskningstillfälle av förslaget mellan under hösten 2016, som även det innebar att alla som ville kunde lämna in synpunkter på förslaget till kommunen.

Överklagad detaljplan har vunnit laga kraft

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 2017 men överklagades till mark- och miljödomstolen. Prövning av detaljplan är en del av detaljplaneprocessen, om någon väljer att överklaga kommunens beslut att anta en detaljplan.

I detta fall har boende i närheten överklagat kommunfullmäktiges beslut. De som överklagat anser bland annat att flerbostadshusen är för höga och för nära inpå deras fastigheter. Lerums kommun anser att det stora bostadsbehovet i regionen väger tyngre än de olägenheter som detaljplanen kan innebära för närliggande fastigheter. Den 28 november 2017 var mark- och miljödomstolen i Floda, för att på plats titta på planområdet. Då fick kommunen och de som överklagat vara med och visa vad de ansåg var viktigt för att domstolen skulle kunna göra sin bedömning. Efter att mark- och miljödomstolen varit i Floda tog de beslutet den 19 december 2017 att upphäva kommunens beslut om att anta detaljplanen.

I januari 2018 överklagade Lerums kommun beslutet till mark- och miljööverdomstolen med skälet att mark- och miljödomstolen har gjort en felaktig bedömning av det allmänna intresset att ta hänsyn till det regionala bostadsbehovet. Vidare anser kommunen att domstolen baserat sitt beslut på felaktiga uppgifter om bland annat avstånd och höjdskillnader mellan föreslagna bostadshus och befintliga fastigheter. Den 23 april 2018 fick Lerums kommun prövningstillstånd av mark- och miljööverdomstolen, vilket innebär att domstolen väljer att pröva beslutet.

Den 31 oktober 2018 var mark- och miljööverdomstolen, som en del i prövningen på plats i Floda för att titta på planområdet. Besöket gjordes på begäran av de som överklagat. De fick då på plats visa vad de ansåg var viktigt för att domstolen ska kunna göra sin bedömning. Kommunen var också med vid besöket.

Den 3 december 2018 meddelade mark- och miljööverdomstolen att de ändrar mark- och miljödomstolens dom och fastställer kommunfullmäktiges beslut från den 15 juni 2017 att anta detaljplan bostäder vid Rurik Holms väg. Detaljplanen har därför vunnit laga kraft.