Detaljplan för bostäder vid Bäckamaden

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av cirka 100-200 bostäder i form av flerfamiljshus, parhus, radhus och kedjehus.

Planarbetet ska även pröva om det finns framtida behov för och möjlighet till förskola i området samt reservera ytterligare mark för skolgård och parkering i anslutning till Ljungviksskolan.

Planens diarienummer: KS17.609

Markägare: Lerums kommun

Vad händer nu?

Kommunen samråder nu om förslaget och det ger tillfälle att lämna synpunkter under samrådstiden som är mellan 10 juli - 13 september 2019. Samrådet syftar till att ge möjlighet till insyn och påverkan och att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Under samrådstiden finns handlingarna uppsatta på Kuncenter KomIn i kommunhuset på Bagges Torg i Lerum och på Biblioteket i Gråbo. KomIn och bibliotekets öppettider gäller.

Välkommen på samrådsmöte 28 augusti kl 18.00 i Ljungviksskolans matsal i Gråbo.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra dessa skriftliga senast 13 september 2019, till kommun@lerum.se eller i brev till Lerums kommun, Sektor Samhällsbyggnad, Planenheten, 443 80 Lerum.

Klicka här för att läsa med om planprocessens olika skeden.