Detaljplan för bostäder vid Bäckamaden

Bakgrund

BoKlok och Lerums kommun undertecknade 2016 en avsiktsförklaring för ökat bostadsbyggande i kommunen. Målet är att bygga cirka 100 bostäder om året under fem år med start 2017. Kommunen kommer att upplåta mark till BoKlok genom markanvisningar på marknadsmässiga villkor, och BoKlok åtar sig att leverera bostäder.

Bäckamaden är ett sådant område och här kommer BoKlok tillsammans med GBJ bygg och Lerums kommun att göra en detaljplan genom modellen ”exploatörsdriven detaljplan”. Det innebär att BoKlok och GBJ bygg ansvarar för att ta fram planhandlingar som plankarta, planbeskrivning och genomförandebeskrivning medan kommunen ansvarar för processen och myndighetsutövningen.

Förslaget

Detaljplanens syfte är att möjliggöra cirka 100-200 bostäder i form av flerfamiljshus, parhus, radhus och kedjehus. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra plats för ytterligare parkering och mark för Ljungvikskolans skolgård samt ytterligare en förskola. Området kan komma att justeras under pågående planarbete.

Social konsekvensanalys och workshop

Syftet med att genomföra en social konsekvensanalys inom ramen för detaljplanearbetet är att ge större vikt till de sociala frågorna och främja formandet av miljöer för alla människor. Analysen ska även bidra till invånares inflytande och delaktighet i planeringen av närmiljön. Processen för social konsekvensanalys pågår parallellt med den ordinarie detaljplaneprocessen. I processen finns tre huvudsteg som genomförs i olika skeden av processen, inventering, konsekvensbeskrivning och åtgärdsförslag. Åtgärderna arbetas sedan in i detaljplaneförslaget i de fall detta är möjligt.

Den 29 november 2017 genomförde Lerums kommun en samtalsworkshop i Ljungviksskolans matsal som ett första steg. Inbjudna var boende i närmiljön till det tilltänkta området för nya bostäder. 19 personer deltog under workshopen. Syftet med workshopen var att i ett tidigt skede i processen inventera och samla in värdefull information om platsen från de personer som känner den bäst.

Vad händer nu?

Efter workshopen har mål formulerats som ska beaktas i det fortsatta detaljplanarbetet. När del ett av den sociala konsekvensanalysen är klar kommer den att finnas tillgänglig att läsa här på hemsidan. Just nu utreds ett eventuellt behov av miljökonsekvensbeskrivning för området och planhandlingar tas fram. När planhandlingarna är klara kommer kommunen bjuda in till samråd om förslaget. Det kommer då finnas möjlighet att se och komma med synpunkter på förslaget till kommunen.