Detaljplan för bostäder vid Bäckamaden

Förslaget

Detaljplanen innebär att området söder om Ljungviksskolan bebyggs med bostäder samt en förskola. Sammanlagt ger detaljplanen möjlighet till att uppföra ca 220 lägenheter i par- och radhus samt flerbostadshus. Ljungviksskolans område utökas med möjlig byggrätt åt öster. Tillfart till planområdet sker från cirkulationsplatsen vid korsningen mellan Gråbovägen och Hjällsnäsvägen. Inom planområdet föreslås ävan separata gång- och cykelvägar utmed delar av gatunätet. Genom området sträcker sig en befintlig grusväg som också har namnet Bäckamaden.

Planens diarienummer: KS17.609
Markägare: Lerums kommun

Detta händer efter samrådet

Detaljplanen har nu varit på samråd mellan 10 juli och 13 september 2019. Nu har inkomna synpunkter diarieförts och är offentliga handlingar. Kommunen kommer att redovisa de synpunkter som kommit fram i samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av synpunkterna i en samrådsredogörelse. Därefter kommer kommunen att ge berörda intressenter tillfälle att granska förslaget. 

VA-utredningen som ingår i planarbetet har tagits bort på grund av sekretess. Har ni frågor om VA-utredning kontakta Peter Christensen, plansamordnare.

Klicka här för att läsa med om planprocessens olika skeden.