Detaljplan för bostäder vid Bäckamaden

Förslaget

Detaljplanen innebär att området söder om Ljungviksskolan bebyggs med bostäder samt en förskola. Sammanlagt ger detaljplanen möjlighet till att uppföra ca 210 lägenheter i par- och radhus samt flerbostadshus. Ljungviksskolans område utökas med möjlig byggrätt åt öster. Tillfart till planområdet sker från cirkulationsplatsen vid korsningen mellan Gråbovägen och Hjällsnäsvägen. Inom planområdet föreslås ävan separata gång- och cykelvägar utmed delar av gatunätet. Genom området sträcker sig en befintlig grusväg som också har namnet Bäckamaden.

Planens diarienummer: KS17.609

Vad händer nu?

Detaljplanen har varit på granskning under tiden 2020-04-22 - 2020-05-13.

De synpunkter som kommit in under granskningstiden kommer besvaras i ett granskningsutlåtande som skrivs efter granskningstiden. Nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som kommunfullmäktige får ta ställning till.

Kommunen beräknar att planförslaget kan antas i december 2020. 

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.