Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Detaljplan för bostäder vid Bäckamaden

Förslaget

Detaljplanen innebär att området söder om Ljungviksskolan bebyggs med bostäder och en förskola. Sammanlagt ger detaljplanen möjlighet till att uppföra cirka 210 lägenheter i par- och radhus samt flerbostadshus. Ljungviksskolans område utökas med möjlig byggrätt åt öster. Tillfart till planområdet sker från cirkulationsplatsen vid korsningen mellan Gråbovägen och Hjällsnäsvägen. Inom planområdet föreslås ävan separata gång- och cykelvägar utmed delar av gatunätet. Genom området sträcker sig en befintlig grusväg som också har namnet Bäckamaden.

Planens diarienummer: KS17.609

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-19  att anta detaljplanen för fastigheten Hjällsnäs 5:6 med flera, Bäckamaden.

Du hittar protokollsutdraget under blocket politiska beslut. 

Överklagat

Kommunfullmäktiges antagandebeslut har överklagats och handlingar har sänts till Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg. Domstolens handläggningstid beräknas till 1 år och beslut väntas till årskiftet 2021/2022. 

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.