Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Detaljplan för bostäder vid Bäckamaden

Förslaget

Detaljplanen innebär att området söder om Ljungviksskolan bebyggs med bostäder och en förskola. Sammanlagt ger detaljplanen möjlighet till att uppföra cirka 210 lägenheter i par- och radhus samt flerbostadshus. Ljungviksskolans område utökas med möjlig byggrätt åt öster. Tillfart till planområdet sker från cirkulationsplatsen vid korsningen mellan Gråbovägen och Hjällsnäsvägen. Inom planområdet föreslås ävan separata gång- och cykelvägar utmed delar av gatunätet. Genom området sträcker sig en befintlig grusväg som också har namnet Bäckamaden.

Planens diarienummer: KS17.609

Vad händer nu?

Detaljplanen har varit på granskning under tiden 2020-04-22 - 2020-05-13.

De synpunkter som kommit in under granskningstiden kommer besvaras i ett granskningsutlåtande som skrivs efter granskningstiden. Nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som kommunfullmäktige får ta ställning till.

Kommunen beräknar att planförslaget kan antas i december 2020. 

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se

Klicka här för att läsa mer om planprocessens olika skeden.